Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն

Ամբիոնի պատմությունից

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն ձևավորվել է 1969 թվականին նախ՝ որպես Ընդհանուր լեզվաբանության, ապա` 2016 թվականից Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն: Ամբիոնի հիմնադիրն է եղել փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Էդվարդ Աթայանը:
Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են`

բ.գ.թ., դոցենտ Մարգարիտա Տեր-Պողոսյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մանուչարյանը, 
բ.գ.թ., դոցենտ Հրաչյա Հակոբջանյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Զոլյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լիլիթ Բրուտյանը, 
բ.գ.թ., դոց., Էլիզա Ղազարյանը /պաշտոնակատար/

2000 թվականից առ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կարինե Աբրահամյանը:

Գիտակցելով ժամանակակից գիտության ճանաչողական հարացույցում լեզվաբանության կարևորագույն դերը որպես հումանիտար գիտությունների առաջատար գիտակարգ, որն ապահովում է բոլոր անհրաժեշտ տեսական և տեսագործնական հիմքերը լեզուների ուսուցման, վերարտադրման և կիրառման, ինչպես նաև հանդիսանում է լեզվամշակութային իրազեկությունների և հմտությունների զարգացման հիմնական գործոն՝ ամբիոնը իրագործում է բազմակողմանի գործունեություն՝ ուղղված ուսանողներին տրամադրելու լեզվաբանության և տարբեր միջգիտակարգերի, ինչպես նաև լեզվաբանության և այլ հարակից գիտությունների, այդ թվում նշանագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլն համապարփակ համակցային գիտելիք, որը պետք է նպաստի նրանց ընդհանուր մտածելակերպի և մտահորիզոնի ընդլայնմանը և ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը:

Կարդալ ավելին
Փակել

Ամբիոնի նպատակը: Ապահովել՝ բազմակողմանի լեզվաբանական կրթություն, միջգիտակարգային ուսուցման հնարավոր հիմքերը արդի լեզվաբանության և հարակից ոլորտներից,  տրամադրել՝ խորը մասնագիտական գիտելիք լեզվաբանության վերջին ձեռքբերումների վերաբերյալ, համակցել այդ գիտելիքը հարակից ոլորտների արդի տեսությունների և մեթոդների վերլուծությամբ, կիրառել  ձեռքբերված գիտելիքը և իմացությունը նոր և անծանոթ տեսական  և գործնական խնդիրներ լուծելու, հետազոտական գործունեություն իրականացնելու համար, հստակ  ներկայացնել սեփական եզրակացությունները, լեզուների փաստական նյութի վերլուծության արդյունքները, առաջարկելով ստեղծագործական լուծումներ:

Ամբիոնի առաքելությունը: Պատրաստել՝ բարցրորակ մասնագետ-լեզվաբան օտար և մայրենի լեզուներին վերաբերող փաստերի, լեզուների զուգադրա-համեմատական վերլուծություններ կատարելու հմտություններով, դրանց տարժամանակյա և համաժամանակյա վերլուծություններ կատարելու, ազգային կորպուսների և շտեմարանների լեզվաբանական հենքերին առնչվող խնդիրներ լուծելու հմտություններով:

Ամբիոնի գործառույթները՝

Իրականացնել ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն

Մասնակցել մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին:

Մասնակցել միջազգային, հանրապետական գիտաժողովներին և կլոր սեղաններին:

Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ:

Ապահովել ամբիոնի գիտական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները: Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր:

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնը աշխատում է համալսարանի BA և MA ուսուցման մակարդակներում: Ամբիոնի ՊԴ կազմը տրամադրում է նաև երրորդ մակարդակի մասնագիտական դասընթացներ ասպիրանտների և հայցորդների համար: Ամբիոնի դասընթացները անցկացվում են համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում:

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ՊԴ կազմի կողմից իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական գիտական ուղղություններն են՝

Ընդհանուր լեզվաբանություն

Ճանաչողական լեզվաբանություն

Օտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն

Խոսույթի տեսություն

Թարգմանության տեսություն

Միջմշակութային հաղորդակցություն

Հոգելեզվաբանություն

Գործաբանություն

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ՝ 

Հիմնական աշխատողներ`

  1. Կարինե Շահջանի Աբրահամյան - բ.գ.դ.,պրոֆ.,ամբիոնի վարիչ
  2. Հրանուշ Ժորայի Թովմասյան - բ.գ.դ.,դոցենտ
  3. Աշխեն Շոթայի Հայրապետյան - բ.գ.թ.,դոցենտ
  4. Մովսեսյան Լիլիթ Ցոլակի - բ.գ.թ.
  5. Այվազյան Անդրանիկ Վաչագանի- բ.գ.թ.
  6. Լարիսա Դանիելի Բագասյան - ավագ լաբորանտ

Ամբիոնի բ.գ.թ, դոցենտ Ա.Ժ.Մարտիրոսյանը 2014 թվականից ԲՊՀ-ի կողմից գործուղվել է Մոսկվայի լեզվաբանական համալսարան, որտեղ ղեկավարում է համալսարանի հայոց լեզվի և հայկական մշակույթի կենտրոնը:

Հրավիրված մասնագետներ`

Բելա Հ.Մարգարյան -բ.գ.թ.,դոցենտ,ԲՊՀ-ի պրոռեկտոր

ԲՊՀ-ի այլ ամբիոններից`

Անգլերենի ամբիոններ`

Հասմիկ Ս.Քաջբերունի -բ.գ.թ., պրոֆ.

Սեդա Մ.Գյուրջայանց - բ.գ.թ., դոցենտ

Կարեն Ա.Վելյան - բ.գ.թ.,դոցենտ

Գերմաներենի ամբիոն`

Էլիզա Հ.Ղազարյան -բ.գ.թ.,դոցենտ,ամբիոնի վարիչ
Կարինե Մ. Հովհաննիսյան --բ.գ.թ.,դոցենտ 

Ռոմանական լեզուների ամբիոն`

Ֆրունզե Մ.Հովհաննիսյան - բ.գ.թ., դոցենտ,ամբիոնի վարիչ 

Հայագիտության ամբիոն`

Գայանե Գ.Գևորգյան - բ.գ.դ.,պրոֆ.,ամբիոնի վարիչ 

Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն՝

Հրաչյա Ա.Հակոբջանյան - բ.գ.թ., դոցենտ

Փիլիսոփայության ամբիոն՝ 

Հակոբ Ս.Մադոյան - փ.գ.թ.,ամբիոնի վարիչ