Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոն

Ամբիոնի տեսլականն է հետամուտ լինել միջազգային և ազգային չափորոշիչներին համապատասխանող և մրցունակ գիտակրթական կառույցի ստեղծմանը՝ իրականացնելու «Կառավարում» և «Կրթության գնահատում» մասնագիտություններով կրթական ծրագրեր՝ կարևորելով բարձրագույն կրթության դերը համաշխարհայնացման գործընթացում և բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ կրթության համակարգում, ինչպես նաև հաշվի առնելով շուկայի ազատականացումը և կրթական ոլորտի բազմազանությունը և մրցակցային միջավայրը:

Ամբիոնի կողմից իրականացվող ծրագրեր

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ /041301.00.7/

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ /041301.17.7/

«Կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ «Կառավարում» ծրագիր) (մասնագիտացումը՝ «Հանրային կառավարում») արտացոլում է ՀՀ ՈԱՇ-ի 7-րդ մակարդակի նկարագրիչների դրույթները: Ծրագրի նպատակն է ձևավորել ուսանողների մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները կառավարման և հանրային կառավարման ոլորտներում: Կրթական ծրագիրը շեշտադրում է այնպիսի մասնագիտական գիտելիքների ձևավորումը և մասնագիտական ու փոխանցելի հմտությունների զարգացումը, որոնք ներառում են ինստիտուցիոնալ, տեղական, ազգային և համաշխարհային մակարդակներում ռազմավարական և կառավարչական որոշումների կայացման գործընթացներում արժեքների և մասնագիտական էթիկայի ընկալում, ռազմավարական մտածողություն և կառավարում, գործառնական կառավարում, մարդկային ռեսուրսների և ֆինանսների կառավարում, շահակիցների ներգրավվում և կառավարում, կոնֆլիկտների կառավարում:

«Կառավարում» ծրագրի շրջանակներում փոխկապակցվում են տեսական և գործնական բաղադրիչները՝ մասնագիտական կամ մասնագիտացման ոլորտներում շրջանավարտների  գործունեություն ծավալելու պատրաստվածությունն ապահովելու նպատակով: Ծրագրի բոլոր դասընթացները ներառում են գործնական բաղադրիչ՝ հնարավորություն ընձեռելով ուսանողներին տեսությունը կիրառելու մասնագիտական իրական կյանքի տարբեր իրավիճակներում: Հետազոտական պրակտիկայի և պրակտիկումի մոդուլներն իրական պայմաններին առավել մոտեցված հնարավորություն են ստեղծում կիրառելու ուսանողների  գիտելիքները և զարգացնելու կարողություններն ու հմտությունները:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ /011101.00.7/

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ /01110103.7/

«Կրթության գնահատում և թեստավորում» /011102.03.7/ մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միակն է Հայաստանում, որն իրականացվելու է 1.5 տարում 90 ԿՓԵՀ կրեդիտների շրջանակում: «Կրթության գնահատում և թեստավորում» /011102.03.7/ կրթական ծրագիրը նախատեսված է մագիստրատուրայի ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են խորը գիտելիքներ ձեռք բերել և հմտանալ հատկապես այնպիսի գիտակարգերում, ինչպիսիք են կրթության գնահատում, չափում, թեստերի ձևավորում, կրթության քաղաքականության մշակում ու վերլուծություն և հարակից այլ գիտակարգերում: Տվյալ կրթական ծրագիրն իրականացվելու է ինչպես ԲՊՀ ամբիոնների, այնպես էլ Գնահատման թեստավորման կենտրոնի և այլ թիրախային գործատուների կողմից: «Կրթության գնահատում և թեստավորում» /011102.03.7/ մագիստրոսական կրթական ծրագրի առավելություններից են  թեստեր մշակելու մասնագիտական գիտելիքներով, կարողություններով ու հմտություններով օժտված մասնագետների պատրաստում, ովքեր թեստերը ճիշտ մշակելուց ու կիրառելուց բացի կկարողանան նաև վերլուծել դրանց արդյունքները, այնպիսի մասնագետների պատրաստում, ովքեր ունակ են գնահատելու գիտելիքները՝ կիրառելով գնահատման բազմազան գործիքներ ու մեխանիզմներ, այնպիսի մասնագետների պատրաստում, ովքեր ունեն որակական ու քանանական վերլուծություններ կատարելու ունակություններ:

Կարդալ ավելին
Փակել

 Ամբիոնի առաքելությունն է՝

 • Նպաստել մարդկային ներուժի զարգացմանը կրթության կառավարման ոլորտում` իրականացնելով կառավարման մասնագետների, կրթության կառավարիչների և կրթության գնահատման մասնագետների վերապատրաստում՝ շեշտադրելով իր դերակատարությունը ՀՀ կրթության համակարգիբարեփոխումների գործընթացում:
 • Նպաստել ԲՊՀ-ում բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին՝ ստեղծելով միջազգայնորեն մրցունակ և դինամիկ զարգացող կրթական ծրագրեր և մատուցելով համապատասխան կրթական ծառայություններ:
 • Նպաստել ՀՀ կրթության համակարգի բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին, բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակմանը, որակի ապահովմանը, ռազմավարական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակարգերի ստեղծմանը:
 • Զարգացնել համագործակցությունը համապատասխան ամբիոնների և կառույցների հետ, ինչպես նաև զարգացնել բարձրագույն կրթության ոլորտում համագործակցության ցանցայնացումը:

 Ուսումնակրթական և գիտահետազոտական գործունեություն

 • Իրականացնել ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն՝ նպաստելով հանրային կառավարման, կրթության կառավարման և գնահատման ոլորտներում մարդկային ռեսուրսների պատրաստմանը, մարդկային ներուժի ձևավորմանը և գիտական արտադրանքի մատչելության ապահովմանը,
 • Մասնակցել ԲՊՀ-ի մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ոլորտային որակավորումների շրջանակների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին,
 • Մշակել իր ոլորտի և մասնագիտական ուղղվածություններին առնչվող ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքներ, ուսումնական պլաններ և այդ պլաններում նախատեսվող առարկայական ծրագրեր / դասընթացներ,
 • Իրականացնել կառավարման մասնագետների, կրթության կառավարիչների, կրթության գնահատման մասնագետների և ավելի լայն շրջանակի մասնագետների վերապատրաստում՝ մշակելով արդիական կրթության բովանդակություն և մասնագիտական դասընթացներ,
 • Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, ինչպես նաև կարծիք՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ,
 • Կազմակերպել սովորողների մասնագիտական ուսուցման գործընթացը և մասնագիտական պրակտիկան,
 • Ապահովել ամբիոնի գիտական և պրոֆեսորադասախոսական կազմերի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները,
 • Նպաստել ԲՊՀ-ում բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին, բարձրագույն մասնագիտական կրթության քաղաքականության մշակմանը, որակի ապահովմանը, ռազմավարական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակարգերի ստեղծմանը,
 • Նպաստել ՀՀ կրթության համակարգի բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին,
 • Իրականացնել ամբիոնում հայցորդների և ասպիրանտների գիտահետազոտական գործունեությունը՝ ընդգրկելով բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին ու շրջանավարտներին ամբիոնի աշխատանքներում,
 • Իրականացնել ծրագրեր ԲՊՀ միջազգային համագործակցության շրջանակներում,
 • Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության է պատրաստում ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր, ուղեցույցներ և այլ մասնագիտական գրականություն,
 • Մասնակցել համալսարանի իրականացրած մասնագիտական կողմնորոշմնան աշխատանքներին,
 • Ապահովել հետադարձ կապ շրջանավարտների և գործատուների հետ,
 • Իրականացնել ներամբիոնային գործունեությանը առնչվող որակի ապահովման մեխանիզմների կիրառումը և աջակցում է ԲՊՀ-ում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման քաղաքականության և դրան փոխկապակցված ընթացակարգերի և կառուցակարգերի ստեղծմանը, ամբողջականացմանն ու շարունակական բարելավմանը:

Դասախոսներ

 1. Ավանեսյան Արպատ Սանջանի - մ.գ.դ. պրոֆեսոր
 2. Թոփուզյան Աիդա Օնիկի - մ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Հովհաննիսյան Սամվել Հարությունի - տ.գ.թ. դոցենտ
 4. Հարությունյան Կարինե Վիլիկի- ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հարությունյան Լարիսա Ռուբենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Բաբայան Նորայր Սամվելի- տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Պապոյան Արկադի Ռոբերտի- կ.գ.թ., դոցենտ
 8. Ավետիսյան Ալեքսանդր Ռոբերտի- ք.գ.թ., դոցենտ
 9. Կարաբեկյան Սամվել Բորիսի-բ.գ.թ., դոցենտ
 10. Եզեկյան Արմեն Ռևիկի- ի.գ.թ., դոցենտ
 11. Մելքումյան Յուլիանա Գագիկի- ս.գ.թ., դոցենտ
 12. Շահինյան Անի Հրաչյայի- մ.գ.թ., ավագ դասախոս
 13. Ավետիսյան Սերգեյ Գաբրիելի- տ.գ.թ., դասախոս
 14. Ազատյան Օլյա Միքայելի- դասախոս
 15. Հովսեփյան Անի Սուրենի- դասախոս
 16. Վարդանյան Անի Աղվանի-դասախոս
 17. Հակոբյան Ֆրիդա Հմայակի - դասախոս
 18. Դավթյան Նունե Կամոյի – դասախոս
 19. Մազմանյան Անի Գագիկի – դասախոս
 20. Մակարյան Մարիամ - դասախոս

Կրթության կառավարման և պլանավորման ավագ լաբորանտ`

 1. Սոնա Ասատրյան