Հայագիտության ամբիոն

Ամբիոնը ձևավորվել է 1967 թվականին որպես հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն: Հետագայում ընդլայնվել է և վերանվանվել հայագիտության ամբիոն: Տարբեր տարիներին այն ղեկավարել են պրոֆեսորներ Է. Խոնդկարյանը, Ֆ. Խլղաթյանը Գ. Գևորգյանը: 2023 թվականից ամբիոնի վարիչի պարտականություններն է կատարում բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Դ. Գյուրջինյանը:

Ամբիոնը գործում է համալսարանի թարգմանության ֆակուլտետի կազմում և պարտադիր ու կամընտրական տարբեր դասընթացներ է իրականացնում համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում:

Կարևորելով հայագիտական առարկաների դերը ազգային ինքնության և արժեքների արմատավորման, միջմշակութային և մասնագիտական հաղորդակցման հմտությունների ձևավորման մեջ՝ ամբիոնն առաջարկում է հայագիտական մի շարք դասընթացներ հայոց լեզվից, հայ գրականությունից, հայոց պատմությունից և ազգային մշակույթից, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ:     

Ամբիոնի առաքելությունը

Հայագիտական առարկաների ուսուցմամբ նպաստել աշխատաշուկայում մրցունակ, մասնագիտական հաղորդակցման անհրաժեշտ հմտություններ, տարբեր իրադրություններում խոսքային համապատասխան վարքագիծ դրսևորելու կարողություն ունեցող մասնագետների պատրաստմանը:

Ամբիոնի նպատակը

Լեզվական արդյունավետ հաղորդակցման կարողությունների մշակման, պատմական մտածողության ձևավորման, ազգային մշակույթի իմացության միջոցով նպաստել հանրամշակութային կոմպետենցիաների զարգացմանը:

Ամբիոնի գործառույթները

 • Իրականացնել ուսումնամեթոդական, ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն
 • Մասնակցել մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին
 • Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ
 • Ապահովել ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները
 • Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր
Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

 1. Դավիթ Գյուրջինյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 2. Նարինե Հեքեքյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 3. Անահիտ Հակոբջանյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 4. Լիլիթ Գևորգյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 5. Գոհար Վարդումյան - պ.գ.թ., դոցենտ
 6. Աշխեն Գրիգորյան - պ.գ.թ., ավագ դասախոս
 7. Սուսաննա Աբազյան – ավագ դասախոս
 8. Ռուզաննա Ասատրյան - ավագ դասախոս
 9. Մերի Համբարյան - ավագ դասախոս
 10. Սուսաննա Բալայան - ավագ դասախոս
 11. Իրինա Մովսիսյան – դասախոս
 12. Գայանե Գևորգյան – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 13. Սուրեն Աբրահամյան - բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 14. Սվետլանա Մանուչարյան  - բ.գ.թ., դոցենտ
 15. Վարդուհի Դավթյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 16. Արմինե Խերանյան – դասախոս
 17. Հայկանուշ Մեսրոպյան- բ.գ.դ., դոցենտ
 18. Վալենտին Խաչատրյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 19. Ալա Խառատյան- բ.գ.թ., դոցենտ
 20. Նարինե Մարկոսյան - բ.գ.թ., դոցենտ
 21. Սիրարփի Խաչատրյան – մ.գ.թ., դոցենտ
 22. Հայկ Գրիգորյան - պ.գ.թ., դոցենտ
 23. Հակոբ Մուրադյան - պ.գ.թ., դոցենտ
 24. Կարեն Գասպարյան - պ.գ.թ., դոցենտ
 25. Հայկ Խեմչյան - պ.գ.թ., ավագ դասախոս
 26. Տիգրան Սիրունյան - բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 27. Սասուն Համբարձումյան - բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 28. Մարիամ Մկրտչյան - բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 29. Հասմիկ Հովհաննիսյան - ավագ դասախոս
 30. Արմինե Կոստանդյան - դասախոս
 31. Աշոտ Գալստյան - դասախոս
 32. Աննա Գաբրիելյան – դասախոս
 33. Աշխեն Բաբայան – ավագ դասախոս
 34. Անի Եղիազարյան – դասախոս
 35. Աշխեն Վարդանյան – ավագ լաբորանտ