Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոն

Նպատակը

 • Պատրաստել արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման ոլորտի մրցունակ  մասնագետներ,
 • Խթանել հաղորդակցման ոլորտի հետազոտական ներուժը
 • Ապահովել հանրային կապերի և այլ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտական որակյալ կրթություն,
 • ԲՊՀ ֆակուլտետների և ամբիոնների հետ խորհրդակցելով՝ համակարգել ոլորտի առարկայացանկի կազմման աշխատանքները և կազմակերպել ծրագրերի և դասավանդվող առարկաների ձևավորման, առարկաների նկարագրերի կազմման աշխատանքները,
 • Խթանել որակյալ և մրցունակ կրթության ապահովման ճանապարհով ՀՀ-ում հանրային հաղորդակցության և տեղեկատվական ոլորտի զարգացումը:
 • ԲՊՀ ֆակուլտետներին և ամբիոններին առաջարկություններ ներկայացնել ուսանողների ընդհանուր գիտական եւ գործիքային կոմպետենցիաների ձեւավորմանը նպաստող առարկայացանկի կազմման վերաբերյալ,
 • ԲՊՀ շրջանակներում աջակցել տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի դասավանդվող առարկաների ինտեգրմանը համաեվրոպական կրթական մակարդակին և ապահովել դասախոսների տեղեկացվածությունը` ոլորտի առարկաների զարգացումների ժամանակակից միտումներին,
 • Ուսանողների հետ իրականացնել խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքներ` միջազգային և Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման   ոլորտին առնչվող խնդիրների շուրջ,
 • ԲՊՀ շրջանակներում նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային կապերի  ոլորտի ուսումնասիրություններին,
 • Աջակցել ԲՊՀ համագործակցությանը Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրների համապատասխան կրթական և գիտական հաստատությունների հետ,
 • Նպաստել տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների բնագավառում մասնագիտական կրթության բարելավմանը
 • Նպաստել տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհում ընթացող զարգացումների մասին ԲՊՀ ուսանողների իրազեկվածությանը:

Գործառույթները

 • Կազմել հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի դասավանդվող առարկայացանկը, քննարկել առարկաների նկարագրերը, հետևել դրանց դասավանդման ընթացքին, անհրաժեշտության դեպքում վերանայել և համալրել դրանք,
 • Կազմակերպել եւ իրականացնել մագիստրոսների ատենախոսությունների թեմաների քննարկումներ,
 • Կազմակերպել մագիստրատուրայի ուսանողների ուսումնաարտադրական, գիտաարտադրական պրակտիկան,
 • Մշակել, կազմել եւ հրատարակել դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, բուկլետներ, ուղեցույցներ,
 • Կազմակերպել գիտա-կրթական միջոցառումներ` գիտաժողովներ, քննարկումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ, ցուցադրություններ և այլն,
 • Կապեր հաստատել Հայաստանի և արտերկրի համապատասխան կրթական հաստատությունների հետ,
 • ԲՊՀ ուսանողության համար կազմակերպել գործնական պարապմունքներ առաջատար ԶԼՄ-ներում, կինոդիտումներ, քննարկումներ և այլ միջոցառումներ
 • Հայաստանում PR-ի միջազգային չափանիշների ու սկզբունքների արմատավորում
 • Հանրային հաղորդակցման հիմնախնդիրների գիտական հետազոտությունների իրականացում
 • Ուսումնական ծրագրերի արդիականության և շարունակական բարելավման ապահովում շրջանավարտների կարծիքների ուսումնասիրման միջոցով և գործատուների առաջարկի գնահատման հիման վրա
 • Ուսանողների և շրջանավարտների համար խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքների իրականացում, ուսմանը և մասնագիտական զարգացմանն առնչվող օգտակար գրականության մշակում և հրապարակում
 • Գիտակրթական  միջոցառումների կազմակերպում՝ սեմինարների, կլոր սեղանների, գիտաժողովների, նպատակային և լրացուցիչ պատրաստման և վերապատրաստման դասընթացների իրականացում:
Կարդալ ավելին
Փակել

Աշխատակազմը

Ղեկավար - փ.գ.թ., դոցենտ Դավիթ Մոսինյան-dmosinyan@mail.ru-094463033

Լաբորանտ - Հասմիկ Հովհաննիսյան-hasmik-hovhannisyan-00@mail.ru-093745142

Դասախոսներ՝

Հաստիքային՝

 1. Արմեն Սարգսյան փ.գ.թ. դոց.-armenphil@gmail.com-091282881

Համատեղություն՝

 1. Անահիտ Հակոբյան-anahit1989@gmail.com-091017797
 2. Անդրանիկ Գրիգորյան ք.գ.թ. դաս.-andranikgs@gmail.com-098028228
 3. Արմեն Խաչիկյան-armkhachikyan@gmail.com-093024772
 4. Աստղիկ Պետրոսյան-astghik.petrosyan@gmail.com-091450566
 5. Լուսինե Հովհաննիսյան-lusine.hov@gmail.com-095913093

Ժամավճար՝

 1. Էդգար Ալեքսանյան- preducenter@brusov.am-094323921
 2. Լիլիթ Ադիբեկյան- preducenter@brusov.am-091501472
 3. Հռիփսիմե Հախինյան- preducenter@brusov.am-055622461
 4. Նարե Գալստյան ս.գ.թ դաս.- preducenter@brusov.am-093365474
 5. Նազելի Հայրապետյան- preducenter@brusov.am-099227854
 6. Պապին Մուրադյան- preducenter@brusov.am-098578708
 7. Վարդան Հովսեփյան-preducenter@brusov.am-094862884