Սովորի'ր Լեզվաբանություն Բրյուսովում
23.06.2022

Մագիստրատուրայի սիրելի՛ դիմորդներ,  

Մեր համալսարանում շարունակվում է «Լեզվաբանություն» մագիստրոսական ծրագրով ուսանողների ընդունելությունը՝

հունիսի 5-ից հունիսի 27-ը (անվճար ուսուցում),

հունիսի 1-ից օգոստոսի 30-ը (վճարովի ուսուցում):

Մագիստրատուրայի Լեզվաբանություն մասնագիտության ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում լեզվաբանական դասընթացների հետ մեկտեղ ուսումնասիրելու նաև մի շարք Լեզվաբանական միջգիտակարգեր, ինչպիսիք են Հանրալեզվաբանությունը, Հոգելեզվաբանությունը, Ճանաչողական լեզվաբանությունը և զարգացնելու հետազոտական և այլ փոխանցելի հմտությունները: Ուսանողների համար պարբերաբար կազմակերպվում են նաև գիտական սեմինարներ:

Լեզվաբանության մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրի նպատակներն են.

  • Ապահովել՝ մագիստրոսների բազմակողմանի լեզվաբանական կրթություն, միջգիտակարգային ուսուցման հնարավոր հիմքերը արդի լեզվաբանության և հարակից ոլորտներից:
  • Պատրաստել բարձրորակ մասնագետ օտար և մայրենի լեզուներին վերաբերող փաստերի, երկու լեզուների զուգադրա-համեմատական վերլուծություններ կատարելու հմտություններով, լեզուների տարժամանակյա և համաժամանակյա վերլուծություններ կատարելու, ազգային կորպուսների և շտեմարանների լեզվաբանական հենքերին առնչվող խնդիրներ լուծելու հմտություններով:

Դու կարող ես աշխատել հետևյալ ոլորտներում`

⇒ Լեզվաբանական հետազոտություններ

⇒ Կրթության ոլորտ

⇒ Հանրային ոլորտ

⇒ Խմբագրական աշխատանք:

Դու հնարավորություն կունենաս`

⇒ Մասնակցել ուսանողական շարժունության և փոխանակման ծրագրերին և ուսումնառել ԲՊՀ գործընկեր արտասահմանյան համալսարաններում։

Ընդունելությունն իրականացվում է առանց ընդունելության քննության՝ հիմք ընդունելով միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):

Մենք սպասում ենք քեզ: