Դեկանատի քարտուղարի թափուր հաստիք՝ ՌՕԼ ֆակուլտետում
04.06.2019

Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ՝ Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի քարտուղարի թափուր պաշտոնի համար: Բոլոր դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել ընդհանուր բաժին /1306 սենյակ/: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը հունիսի 20-ն է:

Պաշտոնի անվանում՝      դեկանատի քարտուղար

Պարտականությունները՝

ԵՊԼՀ ֆակուլտետի դեկանատի ուսումնական, վարչակազմակերպչական բնականոն գործունեության ապահովում:

Ֆակուլտետի ուսումնադաստիարակչական գործունեությանն առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում, հավաքագրում, նախապատրաստում արխիվացման:

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի վարում /ուսանողների տվյալների,գնահատականների, լուծարումների արդյունքների մուտքագրում/:

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում ֆակուլտետի ուսանողությանը:

Ֆակուլտետի ուսանողներին տեղեկանքների,ակադեմիական տեղեկագրերի տրամադրում,

Դեկանի հանձնարարականով նամակների, գրությունների և այլ փաստաթղթերի պատրաստում:

Պահանջվող գիտելիքներ և ունակություններ՝

Բարձրագույն կրթություն, առնվազն՝ բակալավրի որակավորում:

Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներով, տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն:

Ուսումնական հաստատությունում աշխատանքային փորձը ցանկալի է: