ԲՊՀ-ում տեղի կունենա «ԼԵԶՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ» խորագրով միջազգային 6-րդ գիտաժողովը
07.02.2024

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2024թ-ի հունիսի 20-21-ը Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Անգլերենի ամբիոնը կազմակերպում է «ԼԵԶՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ» խորագրով միջազգային 6-րդ գիտաժողովը:

 Գիտաժողովը կանցկացվի հետևյալ ուղղություններով՝

 ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԵՐ

 • Անգլիագիտություն
 • Գերմանագիտություն
 • Ռոմանագիտություն
 • Սլավոնագիտություն
 • Արևելագիտություն
 • Հայագիտություն

ԹԱՐԳՄԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • Թարգմանության տեսական հիմնախնդիրներ
 • Թարգմաբանության միջգիտակարգային հայեցակերպեր
 • Խոսույթի վերլուծությունը որպես նախաթարգմանական գործունեություն
 • Գրական թարգմանության խնդիրներ
 • Ոլորտային թարգմանության խնդիրներ
 • Աուդիո-վիզուալ թարգմանության խնդիրներ
 • Թարգմանական տեխնոլոգիաներ
 • Մեքենական թարգմանություն
 • Թարգմանություն և կորպուսային լեզվաբանություն
 • Բանավոր թարգմանության խնդիրներ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 • Անգլիան որպես գրական կայսրություն
 • Համեմատական գրականագիտություն
 • Գրականությունը մշակույթի համատեքստում
 • Մշակութային ինքնություն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈԻԹՅՈՒՆ

Մանկավարժական գիտություններ

 • Անձի ձևավորման հիմնահարցերը տեղեկատվական հասարակության պայմաններում
 • Դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից մոտեցումները
 • Շարունակական կրթություն. Խնդիրները և զարգացման հեռանկարները
 • Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական խնդիրները և դրանց լուծման հեռանկարները

Մասնավոր մեթոդիկաներ 

 • Միջմշակութային լեզվակրթություն
 • Լեզուների ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ և մոտեցումներ
 • Օտար լեզուների ուսուցումը տարբեր մասնագիտությունների համատեքստում

Կրթության կառավարում

 • Բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանում
 • Բարձրագույն կրթությունը թվային հասարակությունում. մարտահրավերները, խնդիրները, հեռանկարները
 • Բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը որպես բուհերի ռազմավարական զարգացման գրավական

Ելույթներին կհատկացվի 15 րոպե, քննարկումներին, մեկնաբանություններին և հարցերին՝  5 րոպե:  

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿՈՒՅՐ ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԻՐԵՆՑ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՆԵՆԱՆ:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և համառոտագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝  2024 թ.-ի ապրիլի 30-ը:

Կից հղումով ներկայացվում է գիտաժողովի տեղեկատվական թերթիկը՝ https://brusov.am/website/documentation/files/41308b40.docx, մասնակցության հայտի ձևաթուղթը՝ https://respondto.forms.app/chairofenglish-/appeal-application-form: