Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության մասնագետի թափուր հաստիք՝ ԵՊԼՀ-ում
27.08.2019

Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ)

Պաշտոնի անվանում` Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության մասնագետ

Վարչության մասնագետը՝

 • Իրականացնում է վարչության աշխատանքների կազմակերպումը և անմիջական կատարումը,
 • համակարգում է համալսարանի միջազգային համագործակցության ուղղված ընթացիկ աշխատանքները վարչության ղեկավարի ու տեղակալի հանձնարարությամբ,
 • աջակցում է համալասրանում կազմակերպվող միջոցառումների, սեմինարների, տարբեր ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին,
 • կազմակերպում և մասնակցում է գործընկեր համալսարանների, միջազգային կազմակերպությունների, դեսպանատների պատվիրակությունների հետ հանդիպումներին՝ համաձայն վարչության ղեկավարի կամ տեղակալի հանձնարարության,
 • ձեռնարկում է քայլեր օտարերկրյա առաջատար համալսարանների և գիտակրթական կենտրոնների հետ շարունակական համագործակցություն հաստատելու նպատակով,
 • նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ վարչության լիազորությունների շրջանակներում,
 • տեղեկացնում է համալսարանի անձնակազմին և ուսանողական կազմին գործող դրամաշնորհային, կրթաթոշակային և փոխանակման ծրագրերի մասին, տրամադրել խորհրդատվություն օտարերկրյա և համալսարանի շարժունության ծրագրերին մասնակից ուսանողներին,
 • կազմակերպում է տեղեկատվական հանդիպումներ՝ օտարերկրյա դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցության վերաբերյալ,
 • հաստատում է կապ համալսարանի օտար երկրում սովորող ուսանողների հետ՝ ուսումնառության հետ կապված խնդիրները վերհանելու և լուծումներ տալու հետ կապված,
 • վարչության ղեկավարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է օտարերկրյա բուհերի միջազգայնացմանը միտված աշխատանքները և կատարում է համեմետական վերլուծություն,
 • պատրաստում է համագործակցության գրագետ պայմանագրերի, նամակների, գրությունների նախագծեր՝ ուղղված միջազգային կառույցներին, համալսարաններին, ՀՀ-ում դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչություններին,
 • պարբերաբար կատարում է թարմացումներ համալսարանի կայքում՝ տեղադրելով համալսարանի արտաքին կապերի և միջազգայնացման վերաբերյալ համապատասխան նյութեր,
 • միջազգային գործունեությամբ պայմանավորված այլ գործառույթներ՝ ըստ վարչության ղեկավարի հանձնարարականի:

 

 

3.Պահանջվող գիտելիքներ և ունակություններ՝

Վարչության մասնագետը պետք է ունենա.

 • առնվազն բակալավրի որակավորում, 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1-ը բարձրագույն կրթության ոլորտում,
 • իմացություն ՀՀ բարձրագույն կրթության, բարձրագույն կրթության միջազգայնացման քաղաքականության, օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության հետ կապված կանոնակարգերի և ընթացակարգերի, օտարերկրյա պատվիրակությունների ընդունելության ընթացակարգերի վերաբերյալ:
 • քննադատական և վերլուծական մտածողության, միջանձնային արդյունավետ շփման, ժամանակի կառավարման, թիմային աշխատանքի, նեղ մասնագիտական դաշտում որոշումների կայացման, անծանոթ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու հմտություններ,
 • անգլերենի գերազանց իմացություն:
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկայի միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիներն իրենց ամփոփ անձնական տվյալները (CV) գունավոր լուսանկարով՝ 3X4 սմ չափսի, պետք է ուղարկեն` intrelbrusov@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով (վերջնաժամկետ` 15.09.2019թ.)։ Խնդրում ենք համապատասխան պաշտոնի անվանումը նշել էլեկտրոնային փոստի «subject» մասում:

Վերջնաժամկետ` 15.09.2019