Անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ՝ «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական մասնագիտական կրթական ծրագրի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով
17.10.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի» ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ:

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը (այսուհետ՝ ԵՊԼՀ) իրականացնում է «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել լեզվահասարակագիտական մասնագիտությունների ոլորտում տեխնոլոգիահենք կրթությունն ու հետազոտությունը Հայաստանում՝ պատրաստելով մասնագետներ «Հաշվողական լեզվաբանություն», «Համընթաց թարգմանություն», «Կրթության գնահատում և թեստավորում» միջոլորտային մասնագիտություններով: Ծրագիրը նաև նպատակ ունի զարգացնել թվային միջավայրում հայերենի լիարժեք օգտագործումը և ներդնել հայերենի իմացության մակարդակների գնահատման գործիքակազմ: Ծրագրի իրականացումը կխթանի կրթություն-հետազոտություն-նորարություն կապը:

Ծրագրի նպատակների իրագործումը ապահովելու համար նախատեսվում է.

 • ներդնել բակալավրի «Հաշվողական լեզվաբանություն» և մագիստրոսի «Համընթաց թարգմանություն» ՄԿԾ-երը, խթանել «Կրթության գնահատում և թեստավորում» նորաստեղծ ՄԿԾ-ի իրականացումը,
 • հիմնել «ՀայԼինգվոՏեք» գիտաուսումնական կենտրոն` իր տեխնոպարկով, որի գործունեությունը կներառի հաշվողական լեզվաբանության, բնական լեզվի մշակման և թեստավորման ոլորտներում հետազոտությունների իրականացումը՝ դիտարկելով հայերենը որպես թիրախային լեզու, և «ՀայԼինգվոՏեք»-ի հետազոտական-նորարական աշխատանքների արդյունքներն արտացոլել ներդրվող ՄԿԾ-երում՝ ստեղծելով հետադարձ կապ:

 

Խորհրդատվական ծառայության մատուցումը նախատեսվում է իրականացնել 1 անհատ խորհդատուի ներգրավմամբ, որը իր պայմանագրի ժամանակահատվածում կիրականացնի ներքոնշյալ աշխատանքները՝ 2 փուլով:

Առաջին փուլ

 • Ուսումնասիրել և վերհանել ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ներ իրականացնող համալսարանները և կազմել համապատասխան ցանկ,
 • Հստակ մեթոդաբանությամբ կատարել «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ իրականացնող համադրելի համալսարանների ընտրություն,
 • Ուսումնասիրել և վերլուծել ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայի ընտրված համալսարանների «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ները,
 • Կազմել համեմատական աղյուսակ ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայի համալսարանների կողմից առաջարկվող «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ների առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ներկայացնել ուժեղ և թույլ կողմերը,
 • Համեմատության և վերլուծության հիման վրա, կազմակերպել մասնագիտական քննարկում ԵՊԼՀ-ի Անգլերենի հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի ներկայացուցիչների հետ՝ ԵՊԼՀ-ում ներդրվող կրթական ծրագրի մոդելը ուրվագծելու նպատակով,
 • Համեմատության և վերլուծության, ինչպես նաև ԵՊԼՀ-ի մասնագիտական ուղղվածության առանձնահատկությունների և մասնագիտական ներուժի առկայության հիման վրա, դուրս բերել առաջարկություններ և երաշխավորություններ ԵՊԼՀ-ում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի ներդրման վերաբերյալ,
 • Փուլի ավարտին պատրաստել և ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություն: Մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ Ծրագրի ղեկավարի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում` փաստաթղթերը լրամշակել և ներկայացնել հաստատման:

 

Երկրորդ փուլ

 • Ուսումնասիրել «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն մշակող աշխատանքային խմբի (ԱԽ) կողմից մշակված ՄԿԾ-ի կառուցվածքը, մոդուլների ցանկը և ձևակերպված ուսումնառության վերջնարդյունքները,
 • Կատարել մշակված ՄԿԾ-ի բենչմարքինգ ԱՊՀ, ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի ընտրված համալսարանների համապատասխան կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի համապատասխան մակարդակի նկարագրիչների հետ,
 • Ներկայացնել բենչմարքինգի արդյունքները և համապատասխան առաջարկություններ՝ մշակված «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի կառուցվածքը, մոդուլների ցանկը և ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևակերպումները բարելավելու համար,
 • Փուլի ավարտին պատրաստել և ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություն: Մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ Ծրագրի ղեկավարի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում` փաստաթղթերը լրամշակել և ներկայացնել հաստատման:

 

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց (Կարող է ճշգրտվել պայմանագրի ստորագրման ժամանակ, կախված պայմանագրի ամսաթվից)

Խորհրդատուի աշխատանքները կիրականացվեն 2 փուլով՝ հետևյալ ժամանակացույցի համաձայն.

 • առաջին փուլ՝ 2019թ. դեկտեմբեր- 2020թ. հունվար (2 ամիս)                                                 
 • երկրորդ փուլ՝ 2020թ. հունիս (1 ամիս)

 

 

Ակնկալվող արդյունքները

Ծառայության մատուցման արդյունքում յուրաքանչյուր փուլի ավարտին խորհրդատուն պետք է ներկայացնի համապատասխան փուլում կազմված ներքոնշյալ արդյունքները.

Փուլ I

 • ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ներ իրականացնող համալսարանների ցանկ,
 • ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ներ իրականացնող համադրելի համալսարանների ընտրության մեթոդաբանություն,
 • ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայի ընտրված համալսարանների «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ների վերլուծություն,
 • Համեմատական աղյուսակ ԱՊՀ, ԱՄՆ և Արևմտյան Եվրոպայի համալսարանների կողմից առաջարկվող «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ների, դրանց առանձնահատկությունների, ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ,
 • ԵՊԼՀ-ի Անգլերենի հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի ներկայացուցիչների հետ ֆոկուս խմբերի արդյունքների հիման վրա՝ առաջարկություններ և երաշխավորություններ ԵՊԼՀ-ում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ -ի ներդրման վերաբերյալ,
 • «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ -ն մշակող ԱԽ-ի կողմից մշակված ՄԿԾ-ի կառուցվածքի, մոդուլների ցանկի և ձևակերպված ուսումնառության վերջնարդյունքների բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ:
 • Հաշվետվություն մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ՝ ներառյալ Ծրագրի ղեկավարի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում` փաստաթղթերի լրամշակված և ամփոփված տարբերակները:

 

Փուլ II

 • Մասնագիտական կարծիք «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն մշակող աշխատանքային խմբի (ԱԽ) կողմից մշակված ՄԿԾ-ի կառուցվածքի, մոդուլների ցանկի և ձևակերպված ուսումնառության վերջնարդյունքների վերաբերյալ,
 • Հաշվետվություն մշակված ՄԿԾ-ի ԱՊՀ, ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի ընտրված համալսարանների համապատասխան կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի համապատասխան մակարդակի նկարագրիչների հետ բենչմարքինգի վերաբերյալ,
 • Բենչմարքինգի արդյունքներ և համապատասխան առաջարկություններ՝ մշակված «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ -ի կառուցվածքը, մոդուլների ցանկը և ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևակերպումները բարելավելու համար,
 • Հաշվետվություն մշակված փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ` ներառյալ Ծրագրի ղեկավարի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում` փաստաթղթերի լրամշակված և ամփոփված տարբերակները:

 

Որակավորման նվազագույն պահանջներն են.

Խորհրդատուն պետք է բավարարի որակավորման և փորձի հետևյալ նվազագույն պահանջներին.

 • բարձրագույն կրթություն լեզվաբանության, բանասիրության կամ հայերեն/օտար լեզու մասնագիտությամբ մանկավարժության ոլորտում,
 • առնվազն 5 տարվա աշխատանքի փորձ կրթության ոլորտում, որից առնվազն 3 տարվա դասավանդման փորձ բուհում,
 • միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում աշխատանքի փորձը ցանկալի է
 • կրթական ծրագրի և (կամ) դասընթացի նկարագրի կազմման, վերապատրաստման ծրագրի, գնահատման և դասավանդման մեթոդների մշակման և կիրառման փորձ,
 • հայերենի՝ գերազանց, իսկ ռուսերենի և անգլերենի՝ լավ իմացություն,
 • համակարգչային ծրագրերով աշխատելու գերազանց հմտություններ:

 

 

 

Գնահատման չափանիշներ

Խորհրդատուի ընտրությունը իրականացվելու է մրցութային հանձնաժողովի կողմից ըստ հետևյալ գնահատման չափանիշների.

Չափանիշը

Առավելագույն միավորը

Որակավորում և հմտություններ՝

-         բարձրագույն կրթություն լեզվաբանության, բանասիրության կամ հայերեն/օտար լեզու մասնագիտությամբ մանկավարժության ոլորտում,

-         հայերենի՝ գերազանց, իսկ ռուսերենի և անգլերենի՝ լավ իմացություն,

30

Ընդհանուր փորձառություն՝

-         առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ կրթության ոլորտում, որից առվնազն 3 տարվա դասավանդման փորձ բուհում,

-         համակարգչային ծրագրերով աշխատելու գերազանց հմտություններ:

30

Հատուկ փորձառություն՝

-         կրթական ծրագրի և (կամ) դասընթացի նկարագրի կազմման, վերապատրաստման ծրագրի, գնահատման և դասավանդման մեթոդների մշակման և կիրառման փորձ

-         միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

40

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. Հունվար վերանայված 2014, hուլիսին) «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Դիմող թեկնածուները դիմումին կից (դիմումի ձևը կցվում է) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • ինքնակենսագրական տվյալները (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը, աշխատանքների ցանկը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
 • Կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

 

Համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետները կարող են դիմել աշխատանքային օրերին «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ` ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեով, 1312 սենյակ, կամ էլ. փոստով (ysulsvacancy@gmail.com) մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 30-ը, ժամը  17:00 ներառյալ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել վերոհիշյալ հասցեով,   էլեկտրոնային հասցեով, կամ հետևյալ հեռախոսահամարով. (+37411) 300 – 111/218:

 

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան

լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ

Դիմող` (անուն աղգանուն)

հասցե`(…………… ……..)

հեռախոս`    (……….)

Էլ. փոստ` (……..)

 

 

 

 

Դիմում

 

Սույնով ցանկություն եմ հայտնում մասնակցել «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթին:

 

Կից ներկայացնում եմ տվյալներ իմ աշխատանքային փորձի և կրթության մասին:

Դիմող`  (անուն, ազգանուն)

«…» ……........... 2019թ.