«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող `   «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր 

Պայմանագիր. «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան քերականագետ անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի` 

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի 

տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Հարությունյան Իննա

Ալավերդյան Անահիտ

Գալուստյան Հասմիկ

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Հարությունյան Իննա

95.3

Ալավերդյան Անահիտ

94.0

Գալուստյան Հասմիկ

86.0

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Իննա Հարությունյան

Պայմանագրի համարը՝ 154/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000(Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ