Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Բաժիններ » Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժին

Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժին

Նամակ գրել Տպել PDF

Գործառույթները
 

  • Համալսարանի կայքի կառավարում և բարելավում
  • էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կառավարում
  • Էլեկտրոնային թեստային համակարգի կառավարում, թեստերի պատրաս­տում և թեստերի պատրաստման աջակցություն
  • Դասախոսների կողմից էլեկտրոնային ուսուցողական նյութերի ու նրանց բովանդակության պատրաստման օժանդակություն և նախապատրաստում
  • Ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի կառավարում
  • Համալսարանի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի կառա­վա­րում
  • Տեղեկատվական նոր կրթական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում և ներ­դրում
  • Համալսարանում վեբ տեխնոլոգիաների, կայքերի կառավարման և էլեկտրո­նային կառավարման ու գնահատման համակարգերի զարգացման աջակ­ցու­թյուն
  • Համալսարանի բակալավրիական, մագիստրոսական, ասպիրանտական, ինչ­պես նաև դասախոսների որա­կավորման բարձրացման բաժիններում տե­ղեկատվական տեխնոլոգիաներին վերաբերող դասընթացների  կազմակեր­պում ու անցկացում
  • Համալսարանի աշխատակազմի համար ՏՏ դասընթացների կազմա­կեր­պում ու անցկացում

 

Անձնակազմը

 

Կապ բաժնի հետ

հեռախոս ներքին 127

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ