Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Գերմաներենի » Գործունեություն

Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF

Գերմաներենի ամբիոնն իրագործում է բուհական և հետբուհական կրթություն  հետևյալ մասնագիտություններով.

Բակալավրիատ /լեզվաբանություն, մանկավարժություն/ -240 կրեդիտ,

տևողությունը ՝ 8 կիսամյակ, ավարտվում է պետական քննություններով

Օտար լեզու և գրականություն / գերմաներեն (հեռակա ուսուցումը 10 կիսամյակ)

Լեզվաբանություն / գերմաներեն

Միջմշակութային հաղորդակցություն / գերմաներեն

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

 

Մագիստրատուրա /Լեզվաբանություն/ - 120 կրեդիտ,

տևողությունը ՝ 4 կիսամյակ, ավարտվում է մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

 

Ասպիրանտուրա /առկա – 6 կիսամյակ կամ հեռակա- 8 կիսամյակ/

ավարտվում է թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությամբ

Գերմանագիտություն

Կրթական ծրագրերին զուգահեռ ամբիոնն իրականացնում է.

 • գիտական, մեթոդական աշխատանքներ
 • գեղարվեստական և մասնագիտական թարգմանություններ
 • գերմաներենի ուսուցիչների վերապատրաստումներ
 • մշակութային միջոցառումներ
 • Միջազգային ճանաչում ունեցող գերմաներենի A1-C1մակարդակների  վկայագրի (ÖSD) քննություններ
 • ազգային մշակույթի ու արժեքների տարածման աշխատանքներ գերմանախոս երկրներում
 • գերմաներենի ու գերմանախոս երկրների մշակույթների պրոպագանդում մեր երկրում:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել և թարգմանվել են  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, բառարաններ, բուհական և դպրոցական դասագրքեր, գեղարվեստական գործեր:Bachelor-, Master- und Aufbaustudiengänge

Bachelorstudium (Sprachwissenschaft, Pädagogik)  – (240  ECTS)   

Dauer der Sudiengänge: 8 Semester, Fernstudium: 10 Semester; Abschluss: Staatsexamen

Fremdsprache (Deutsch) und Literaturwissenschaft (Pädagogik)

Fremdsprache (Deutsch) und Sprachwissenschaft

Fremdsprache (Deutsch) und interkulturelle Kommunikation

Fremdsprache (Deutsch), Dolmetschen und Übersetzungswissenschaft

Masterstudium (Sprachwissenschaft ) – (120  ECTS)

Dauer des Sudienganges: 4 Semester; Abschluss: Diplom

Dolmetschen und Übersetzungswissenschaft (Armenisch-Deutsch)

Promotionsstudium

Dauer: 6-8 Semester; Abschluss: Promotion

Germanistik

Neben dem Deutschunterricht werden am Lehrstuhl folgende Tätigkeiten ausgeführt: 

 • Sprachwissenschaftliche und methodisch-didaktische Forschungen
 • Literarische Übersetzungen und Fachübersetzungen
 • Fortbildungen für Deutschlehrer
 • Kulturelle Veranstaltungen
 • International anerkannte Sprachprüfung ÖSD (Niveaustufen A1- C1)
 • Arbeiten zur Verbreitung nationaler Kultur und Werte in den deutschsprachigen Ländern
 • Verbreitung der Kultur der deutschsprachigen Länder in Armenien

Von den Mitarbeitern des Lehrstuhls sind viele  Lehrerhandreichungen und Lehrerhandbücher, zahlreiche Lehrbücher  und Wörterbücher  verfasst sowie literarische Werke übersetzt worden. 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ