Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական խորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF
Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին

ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա/ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/մասնագիտությամբ՝ հետևվյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը խորհրդում

1. Խաչիկյան Անաիդա Յակովի (նախագահ)

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

2. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի (նախագահի տեղակալ)

մանկ. գիտ. դոկտոր ԺԳ.00.02

3. Վարդանյան Անահիտ Գագիկի (գիտքարտուղար)

բան. գիտ. թեկնածու Ժ.02.04
4. Տատկալո Նինա Իգորի
մանկ. գիտ. դոկտոր
ԺԳ00 02.

5. Բալայան Պավել Բորիսի

մանկ.գիտ. թեկն. ԺԳ. 00.02
6. Չիտչյան Ալիսա Աղալարի մանկ.գիտ. թեկն.
Ժ.02.04, Ժ.02.03
7. Սարգսյան Ռուզաննա Ռուբենի
մանկ.գիտ.թեկն.
ԺԳ.00.02
8. Ասատրյան Սեդա Շիվարշի մանկ.գիտ.թեկն. ԺԳ.00.02
 

Ժ. 02.04-Սլավոնական լեզուներ/ բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևվյալ կազմով.

0. Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիծանը Թվանիշը խորհրդում
1. Խաչիկյան Անաիդա
Յակովի
(նախագահ)
բան.գիտ. դոկտոր ժ. 02.04
2. Գրձելյան Ռուզաննա Ռուբենի
(նախագահի տեղակալ)
բան. գիտ. դոկտոր ժ. 02.04
3. Վարդանյան Անահիտ Գագիկի
(գիտքարտուղար)
բան. գիտ. թեկնածու ժ. 02.04
4. Մաթևոսյան Լիանա Բենիամինի բան. գիտ. դոկտոր ժ. 02.04
5. Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի բան. գիտ. դոկտոր ժ. 02.04
6. Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի բան. գիտ. դոկտոր ժ. 02.04
7. Մարտիրոսյան Նաիրա Իգնատիոսի բան. գիտ. թեկնածու ժ. 02.04
8. Հակեբյան Կարեն Սուրենի բան. գիտ. թեկնածու ժ. 02.04
9. Լալայան Սուսաննա Ավագի բան. գիտ. թեկնածու ժ. 02.04
  1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
  2. Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
  3. ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
  4. Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք. Երևանի պետական լեզվահասարակգիտական համալսարանի ռեկտորի 20.10.2016թ. հ. 01-20/1028 գրությունը:
Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին հրաման
Գիտական աստիճան հայցող` Սերինե Սեդրակի Միսիսյան
Ատենախոսության թեմա
`
 
« ԶԱՐՄԱՆՔ» ԻՄԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ 

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Խաչիկյան Ա..Յա.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
՝
 
բ.գ.դ.,պրոֆեսոր Մադոյան  Վ.Վ. ,  բ.գ.թ., դոցենտ Ղարիբյան Ն.Օ. 
Առաջ
ատար կազմակերպություն՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ» (ռուսաց լեզու) 
Պաշտպանության օրը և վայրը
2018 թ.-ի հուլիսի 9-ին ժամը 12.00-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում 

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին հրաման

Գիտական աստիճան հայցող` Վերա Արթուրի Ադամյան
Ատենախոսության թեմա
`
 
« ԽՆԴՐԱՆՔԻ ԽՈՍՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ»

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Բրուտյան Լ.Գ..
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
՝
բ.գ.դ.,պրոֆեսոր Դենիսենկո Վ.Ն.,  բ.գ.թ., դոցենտ Հակոբյան Կ.Ս.
Առաջ
ատար կազմակերպություն՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ» (ռուսաց լեզու)
Պաշտպանության օրը և վայրը
`
2017 թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին ժամը 13.00-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում (Կրկնական քննարկում)


Գիտական աստիճան հայցող` Իննա Օսիպովա Վալերիի
Ատենախոսության թեմա
`
 
« ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ»

Գիտական ղեկավար` մ. գ.  թ., պրոֆեսոր Շախգամյան Գ.Գ.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.դ.,պրոֆեսոր Տատկալո Ն.Ի.,  մ.գ.թ. դոցենտ Բարիկյան Գ. Գ. 
Առաջ
ատար կազմակերպություն՝ Հայ -Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
ԺԳ.00.02 ‹‹ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ›› 
Պաշտպանության օրը և վայրը
`
2016 թ.-ի նոյեմբերի 24-ին ժամը 13.00-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում (Կրկնական քննարկում)


ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`
Վանգ Հաիժեն
Ատենախոսության թեմա
`
 
«Հակադրական վերլուծությունը որպես լեզվաբանական հիմք չինացի ուսանողներին ռւոսաց լեզվի բայը ուսուցանելու գործընթացում» 
Գիտական ղեկավար`
մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սարգսյան Ի. Ռ.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
՝
մ.գ.դ., դոցենտ Տատկալո Ն.Ի.,  մ.գ.թ. դոցենտ Բարիկյան Գ. Գ. 
Առաջատար կազմակերպություն՝
Հայ -Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/›› 
Պաշտպանության օրը և վայրը
`
2016 թ.-ի մայիսի 30-ին ժամը 11.00-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճան հայցող`
Սարգսյան Գայանե Ռուբենի
Ատենախոսության թեմա
`
 
«ՀՀ Հումանիտար մասնագիտությունների համար նախատեսված ռուսերենի էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծման լեզվադիդակտիկական հիմունքները» 
Գիտական ղեկավար`
մ.գ.թ., պրոֆեսոր Եղիազարյան Մ. Ա.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
՝
մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սարգսյան Ի. Ռ.,  մ.գ.թ. դոցենտ Բարիկյան Գ. Գ. 
Առաջատար կազմակերպություն՝
Երևանի պետական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/›› 
Կրկնական քննարկման օրը և վայրը
`
2016 թ.-ի մարտի 16-ին ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Հարությունյան Ժանիետա Վազգենի
Ատենախոսության թեմա` «Տնտեսագիտական տերմինաբանական համակարգի հարանունների ուսումնասիրության առանձնահատկությունները հայալեզու լսարանում ռուսերենի` որպես մասնագիտության լեզվի ուսուցման ընթացքում» 
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., դոցենտ Ս. Բ. Սամուելյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ի. Ռ. Սարգսյան, մ.գ.թ., դոցենտ Ս. Շ. Ասատրյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)
Կրկնական քննարկման օրը և վայրը` 2016 թ.-ի մարտի 16-ին ժամը 14.30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:Գիտական աստիճան հայցող` Հովսեփյան Գայանե Յուրիի
Ատենախոսության թեմա
`
 
«Հայ դպրոցականների հնչյունաբանական - հնչակարգային կոմպետենցիայի ձևավորումը ռուսաց լեզվի ուսուցման ընթացքում /ստորակարգային երկլեզվության և դիգլոսիայի պայմաններում/» 
Գիտական ղեկավար`
մ.գ.թ., դոցենտ Սամուելյան Ս. Բ.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
՝
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ամբարդարյան Գ.Հ., մ.գ.թ., պրոֆեսոր Գաբրիելյան Դ.Ս. 
Առաջատար կազմակերպություն՝
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`
 
ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/›› 
Պաշտպանության օրը և վայրը
2015 թ.-ի դեկտեմբերի 16-ին ժամը 13.30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Հայրապետյան Արևիկ Շմավոնի
Ատենախոսության թեմա` «Տեսողական ընկալման բայերի իմաստաշարահյուսական առանձնահատկությունները» 
Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Մարկոսյան Լ.Ե.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մաթևոսյան Լ.Բ., բ.գ.թ. Ղարիբյան Դ.Օ. 
Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 
Մասնագիտություն, դասիչ` Ժ.02.04 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› 
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին ժամը 13.30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Հայրապետյան Մարիա Սուրենի
Ատենախոսության թեմա` «Հորդորական նախադասությունների օգտագործման հաղորդակցման մեխանիզմների ձևավորումը ռուսերենի ուսուցման ընթացքում (ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում)» 
Գիտական ղեկավար` մ.գ.դ., դոցենտ Տատկալո Ն.Ի. 
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.դ., պրոֆեսոր Բաբայան Տ.Ա., մ.գ.թ., դոցենտ Բալայան Պ.Բ. 
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան 
Մասնագիտություն, դասիչ` ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)›› 
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ.-ի դեկտեմբերի 2-ին ժամը 13.30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:Գիտական աստիճան հայցող` Ավակովա Էրիկա Ռոմիկի
Ատենախոսության թեմա` «ՀՀ բուհերում հումանիտար մասնագիտությամբ ուսանողներին ռուսերենի դասավանդման ընթացքում քերականական կառույցների ուսուցման լեզվադիդակտիկ հիմունքները» 
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., պրոֆեսոր Առաքելյան Ն.Կ.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սարգսյան Ի. Ռ., մ.գ.թ., դոցենտ Ասատրյան Ս. Շ.
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ` ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)››
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ.  նոյեմբերի 18-ին ժամը 13.30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Հարությունյան Ժանիետա Վազգենի
Ատենախոսության թեմա` «Տնտեսագիտական տերմինաբանական համակարգի հարանունների ուսումնասիրության առանձնահատկությունները հայալեզու լսարանում ռուսերենի` որպես մասնագիտության լեզվի ուսուցման ընթացքում» 
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., դոցենտ Ս. Բ. Սամուելյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ի. Ռ. Սարգսյան, մ.գ.թ., դոցենտ Ս. Շ. Ասատրյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ. նոյեմբերի 4-ին՝ ժամը 13:30-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում գործող  059-«Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Հարությունյան Իննա Յուրիի
Ատենախոսության թեմա` «Մտադրական եղանակավորումը տարբեր լրագրային ժանրերում» 
Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ`  Լ.Ե. Մարկոսյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր`  Վ.Վ. Մադոյան, բ.գ.թ., դոցենտ`  Ա.Վ. Հակոբյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015թ. հունիսի 24-ին, ժամը 13:30, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում գործող  059 - «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճան հայցող` Մկրտչայն Գոհար Արտաշեսի
Ատենախոսության թեմա` «Ա. Այվազյանի արձակի ռուսերեն թարգմանությունների լեզվական եվ լեզվամշակութային առանձնահատկությունները»
Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Ռ.Ռ.Գրձելյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Ս.Հովսեփյան, բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Գ.Տոգոշվիլի
Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ /ռուսաց լեզու/ և Ժ.02.02 – «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաμանություն»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015թ. հունիսի 17-ին, ժամը 13:30, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`Այդինյան Անժելա Ժորայի
Ատենախոսության թեմա` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌՈՒՍԱԼԵԶՈՒ ՄԱՄՈՒԼԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ»
Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Վ.Ն. Հարությունյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Գ.Գ. Ամբարդարյան, բ.գ.թ., դոցենտ  Դ. Օ.Ղարիբյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի պետական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015թ. հունիսի 10-ին՝ ժամը 13.30-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճանի հայցող` Նինա Իգորի Տատկալո
Ատենախոսության թեմա`«ՀՀ-ում ռուսաց լեզվի ուսուցիչների մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացման համակարգի ձևավորման հայեցակարգը»
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Տոկարև Գ.Վ., մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սարգսյան Ի.Ռ., մ.գ.դ., պրոֆեսոր Թոփուզյան Ա.Օ.
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ` ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ. մայիսի 6 -ին ժամը 13:30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող` Նաիրա Իգնատիոսի Մարտիրյան
Ատենախոսության թեմա` «Հարց-պատասխանի կառույցները ռուսական գեղարվեստական տեքստում»
Գիտական ղեկավար`բ.գ.թ., դոցենտ Ի.Կ. Մանուչարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, բ.գ.թ., դոց. Ն.Գ. Տոգոշվիլի  
Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսաց  լեզու)» 
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. ապրիլի 19-ին՝ ժամը 14.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող` Լիդիա Համբարձումի Հարությունովա
Ատենախոսության թեմա` «Լրագրային բառապաշարի օգտագործման փոխկապակցված ուսուցումը ռուսերեն եվ անգլերեն լեզուների գործնական պարապմունքների ժամանակ»
Գիտական ղեկավար`մ.գ.դ., պրոֆ.Բ.Մ. Եսաջանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, մ.գ. թ., դոց.Գ.Գ. Բարիկյան 
Առաջատար կազմակերպություն՝Գյումրիի  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց  լեզու)»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. հունվարի 19-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`Լիլիթ Սերժիկի Արզումանյան 
Ատենախոսության թեմա`«Իրավաբանական տերմինների բառիմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից բառարանագրության տեսակետից»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր  Վ.Վ.Մադոյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ն.Հարությունյան
                                              բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Գ.Վ.Սավոյան
Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ. 02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսերեն)»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ.  հունվարի 31-ին՝ ժամը 13:00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`Մարինե Հրանտի Բաբախանյան
Ատենախոսության թեմա`« Տեղեկատվական միջոցների հաղորդակցական հիմունքները ռուսերենի դասավաանդման գործընթացում (շարժման բայերի նյութի հիման վրա)»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր  Վ.Ն. Հարությունյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝մանկավարժական գիտությունների  դոկտոր, դոցենտ  Ի.Ռ. Սարգսյան
                                               մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Մ.Ա. Եղիազարյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. հունվարի 24-ին՝ ժամը 12.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճան հայցող`Մարինա Դմիտրիի Կեսայան  
Ատենախոսության թեմա`« Ռուսերենի զգացմունքներ արտահայտող դարձվածքների ուսուցման առանձնահատկությունները հայկական լսարանում»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Ռ.Արզումանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝մանկավարժական գիտությունների  դոկտոր, դոցենտ  Ի.Ռ. Սարգսյան
                                               մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Վ.Հ. Գրիգորյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. հունվարի 24-ին՝ ժամը 14.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Լիանա Սերժի Հայապետյան
Ատենախոսության թեմա`«Սոցիալ-մշակութային կոմպետենցիայի ձևավորումը ռուսաց լեզվի դասընթացներում ոչ լեզվական բուհերում»
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., դոցենտ Մ. Ա. Եղիազարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝  մ.գ.դ., Սարգսյան  Ի. Ռ., մ.գ.թ., Բարիկյան  Գ. Գ.
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2013թ. դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ ԷԳիտական աստիճանի հայցող` Լիդիա Համբարձումի Հարությունովա
Ատենախոսության թեմա` «Լրագրային բառապաշարի օգտագործման փոխկապակցված ուսուցումը ռուսերեն եվ անգլերեն լեզուների գործնական պարապմունքների ժամանակ»
Գիտական ղեկավար`մ.գ.դ., պրոֆ.Բ.Մ. Եսաջանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, մ.գ. թ., դոց.Գ.Գ. Բարիկյան 
Առաջատար կազմակերպություն՝Գյումրիի  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց  լեզու)»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է
ԲՈՀ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱԱՅԱՆԹեկնածուական ատենախոսություն պաշպանած անձանց տվյալների արխիվ առ 01/11/2013 


2012թ. դեկտեմբերի 26-ին տեղի կունենա Անահիտ Սլավիկի Ալավերդյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է: 

2012թ. դեկտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել Սոնյա Աշոտի Բուդաղյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:  
2012թ. դեկտեմբերի 5-ին տեղի է ունեցել Դավիթ Օնիկի Ղարիբյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է: 
2012թ.  հունիսի 15-ին տեղի է ունեցել Քրիստինա Արտուշի Հարությունովայի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:

 


2012թ. մայիսի 25-ին տեղի է ունեցել Լիլիթ Ռոբերտի Զոլյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:

 2011 թ. ապրիլի 8-ին գումարվեց վերաձևավորված «059-Սլավոնական լեզուներե մասնագիտացված խորհրդի առաջին նիստը:
Նիստին քննարկվեցին Ն.Դուրասանյանի, Ժ.Ալոյանի, Ռ.Նիկողոսյանի, Ն.Բելովայի թեկնածուական ատենախոսություններին վերաբերող հարցերը:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ առաջին երկու ատենախոսությունները անցել էին փորձագիտական գնահատում, որոշվեց Դուրասանյան Կարինեի պաշտպանությունը նշնակել մայիսի 12-ին, իսկ Ալոյան Ժաննայի պաշտպանությունը` մայիսի 19-ին: Որոշվեց նաև Ռ.Նիկողոսյանի և Ն.Բելովայի ատենախոսությունների գնահատման համար նշանակել փորձագիտական հանձնաժողովներ և վերջիններիս որոշումները դիտարկել հաջորդ նիստի ընթացքում: 
 
Հունիսի 16-ին կայացել է Ռուբինա Մինասի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության հանրային պաշտպանությունը “Խոսակցական խոսույթ և լեզվական անձի տեսակը Ֆ. Մ. Դոստոևսկու “Դեռահասը” վեպում թեմայով  (ժ. 02.04. Սլավոնական լեզուներ):


Հունիսի 17-ին կայացել է Նադեժդա Յուրայի Բելովայի թեկնածուական ատենախոսության հանրային պաշտպանությունը “Գոյական անունի սեռային հակադրությունները ժամանակակից ռուսերենում” թեմայով(ժ. 02.04. Սլավոնական լեզուներ):


Հունիսի 24-ին  կայացել է մասնագիտական խորհրդի նիստը, որում քննարկվել են Ա.Ա. Պապոյանի (ԺԳ. 00.02.)և  Ն. Ա. Դաշյանի (ժ. 02.04.) ատենախոսությունների վերաբերյալ մասնագետների եզրահանգումները, նշանակվել և հաստատվել են ընդդիմախոսների թեկնածությունները և առաջատար կազմակերպությունները:
 

Խորհուրդի կողմից հաստատվել են նաև պաշտպանության օրերը`

  • Ա. Պապոյանի պաշտպանությունը- սեպտեմբերի 8-ին
  • Ն.Դաշյանի  պաշտպանությունը -հոկտեմբերի 6-ին

Այնուհետև կայացավ Ս.Գ.Մարտիրոսյանի թեկնածուական ատենա-խոսության պաշտպանությունը “Բառիմաստի որոշման մեթոդները ռուս և անգլիական բառարանագրության մեջ” թեմայով (Ժ. 02.03- Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն):

 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ