Топ ссылки

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 < Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Новости

SUCCESSFUL COMPLETION OF TRAINING COURSES FOR LIBRARIANS AT YSULS

Написать письмо Печать PDF

From Syunik to Tavush; this is the vast geographical area of Armenia which the training program for librarians covered. The trainings were held by the library of Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences (YSULS). Three different groups of participants were involved in the three-day trainings which were organized at YSULS. The trainings gave the participants an opportunity to develop both professional skills and enhance their information literacy as well as to get familiar with innovative methods of library management. The goal of the training program was to provide new knowledge and develop library management skills among participants, to foster the enlargement of library network and to foster librarians' capacity building.

The trainings also served a good platform for librarians, especially those from regional borderlands of Armenia, to establish collaborative networking while being in Yerevan, to exchange their practice and also to gain friends.    

According to Metaksya Mesropyan who is the librarian of the library of Salvard village in Syunik region, the small village evokes its specific difficulties for librarians, however, they are always willing to learn more. Marine Subnishanyan, the librarian of Gavar high school library, ensured that she was very impressed by the trainers and the take-away knowledge which would facilitate her further professional activity. The training set management methods - how to make libraries more attractive by using a variety of knowledge and leaderships skills, to get patrons and ensure new flows into libraries. 

"Libraries in Armenia are at different levels in terms of both building facilities, preservation and equipment. In case of community libraries which are under control of local self-government bodies, both the building facilities are in bad condition and the human resources are very limited. The majority of those libraries haven't been re-equipped with new literature for years", YSULS Head of library Anna Chulyan mentions. 

Ruzanna Sukiasyan, the librarian of high school N 17 after M. Khorenatsi in Vanadzor, expressed her content with the training and mentioned that the provided information was in details and attainable. Tehmine Grigoryan, the librarian of Nerkin Khndzoresk community school library, asserted that the trainings were very interesting and the friendly and cordial atmosphere was ensured.

Kristine Sahakyan, school librarian of Avshar village in Ararat region, mentioned that she had great expectations from the training. According to Lilit Yerkanyan, school librarian of Berd, librarian's activity requires pedagogical skills as far as it is pedagogue's duty to implant love towards books among pupils.  

Arevik Avanesova, head of YSULS library department of Information & Electronic Services, mentioned that the training courses were very interesting for the librarians and they expressed their willingness to put into practice the training materials. She mentioned, "We try ensure feedback for librarians which will foster the continuity of the training program. The main problem emerged during trainings is that some libraries are not technically equipped, are not integrated into national library network, and respectively librarians face difficulties in their working environment".

According to Armine Vardanyan, YSULS library bibliographer, librarians were well prepared and willing to learn more, to take the initiative which is very important.

Anna Chulyan, head of YSULS library, ensured that there are many problems in the library field by emphasizing one of the main problems: "The level of computer knowledge among librarians is not equal which causes additional problem. However, it is important that the trainers thoroughly performed their work by applying individual approach to each trainee. We have also prepared a depository in such a format which will allow librarians to make it applicable to  any type of computer and in any domain. The technical equipment of schools is another problem; in some schools the librarians have no computers".

At the end of the trainings the librarians evaluated the efficiency of the training program and were given an opportunity to make proposals.

 Anna Chulyan added that 28 librarians from Yerevan and other regions of Armenia have already participated in the training program, and the stable increase of the number of participants will be desirable. It is also important for principals of schools to accept the fact that such trainings play crucial role for librarians.

 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՍՄԱՐԹ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՎԱՌՆԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Написать письмо Печать PDF

{For English scroll down}


Հուլիս 10-12, 2018 - Վառնա, Բուլղարիա

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում Համալսարան-ձեռնարկատիրություն համագործակցության և ուսանողների ձեռնարկատիրական հմտությունների ամրապնդումը ՍՄԱՐԹ կենտրոնների միջոցով (SMART) ծրագրի շրջանակներում 2018թ. հուլիսի 9-13-ը Վառնայի կառավարման համալսարանում (Varna University of Management) մեկնարկեց եռօրյա հանդիպում-աշխատաժողով: Վերջինիս ժամանակ Կոնսորցիումի անձնակազմի անդամ հաստատությունների ներկայացուցիչներն ամփոփեցին նախորդ ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքները: Հանդիպմանը մասնակցեցին ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԵՊԼՀ-ում ՍՄԱՐԹ ծրագրի համակարգող Լևոն Բաբամյանը և ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնի մասնագետ Անի Հովսեփյանը:

Աշխատանքային երեք օրերի ընթացքում քննարկվեցին ծրագրի ընթացիկ հարցերը, «ԱՄԱՐԹ ծրագրի իրազեկման» ռազմավարությունը, իրազեկմանն ու տարածմանն ուղղված միջոցառումները, այլոց շարքում:

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի համալսարանների կողմից ուսանողների և գործատուների շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքները, նախագծվեցին ՍՄԱՐԹ կենտրոնները և Գործընկեր երկրների ՊԴ կազմի թրեյնինգների ժամանակացույցը և թեմաները:

Երրորդ օրը՝ աշխատանքների ամփոփում և հետագա անելիքների քննարկում, որից հետո հանդիպման մասնակիցներն այցելեցին Վառնայի Իննովեյթոր ինկուբատորը (Innovator),  ծանոթացան գործող ձեռնարկատիրական ծրագրերին, միջոցառումներին:

ԵՊԼՀ-ում ՍՄԱՐԹ ծրագիրը համակարգում է ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնը:

https://www.smartcaffe.eu/

ERASMUS + SMART PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE MEETING AT 
DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 

July 10-12, 2018– Varna, Bulgaria

On July 9-13, 2018 a three-day workshop was held at the Varna University of Management within the framework of Erasmus+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building in the field of Higher Education Fostering University-Enterprise Cooperation and Entrepreneurship of Students via SMART Cafes (SMART) project. In the course of the meeting the representatives of the Consortium’s member institutions summed up the outcomes of the activities implemented in the last months. The Head of YSULS Career Center, SMART Coordinator at YSULS Levon Babamyan and YSULS Career Center Specialist Ani Hovsepyan participated in the meeting.

During the three working days the representatives of the higher educational institutions discussed the ongoing questions of the projects, “Dissemination Strategy and Exploitation of Results Guidelines”, dissemination and informative events, amongst others.

The second day was dedicated to the presentation of the results of the surveys conducted by the higher educational institutions of Armenia, Moldova and Belarus among the students and companies. The participants discussed the model and the content of the SMART Caffes, as well as the trainings which will be conducted for the teachers of the Partner Countries.

The third day of the workshop the participants wrapped up the activities and discussed future challenges. Upon completion of the meetings the participants made a site-visit to Innovator, incubator located in Varna, and got familiar with the entrepreneurial projects, activities and events.

SMART project at YSULS is coordinated by YSULS Career Center.

https://www.smartcaffe.eu/


EU_Logo
 SMART_Final_Logo
 Photo_2 Photo_1

ԵՊԼՀ-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԱԹԵՆՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Написать письмо Печать PDF

IMG_0449
Սույն թվականի հունիսի 11-ից 15-ը Հունաստանի Հանրապետության Աթենք քաղաքում տեղի ունեցավ ECADOC (European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling) Կարիերայի ուղղորդման և խորհրդատվության եվրոպական ասպիրանտական ծրագրի հինգերորդ միջազգային ամառային դպրոցը՝ կարիերայի ուղղորդման և կառավարման ոլորտում հետազոտողների մասնակցութամբ: Յուրաքանչյուր տարի ծրագրին մասնակցում են 20-28 հետազոտողներ աշխարհի ավելի քան 15 երկներից:

ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնի մասնագետ, ԵՊԼՀ-ի Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի հայցորդ, դասախոս Անի Հովսեփյանը մասնակցեց 2018 թվականի ամառային դպրոցին, որը հյուրընկալվեց Կապոդիստրիայի անվան Աթենքի ազգային համալսարանի Կարիերայի ուղղորդման և խորհրդատվության կենտրոնի կողմից:

Ամառային դպրոցի առաջնային նպատակներից է կարիերայի ուղղորդման և խորհրդատվության ոլորտում հետազոտություն իրականացնող մասնագետներին հավաքել մեկ հարթակում՝ քննարկելու ոլորտում առկա մարտահրավերները, զարգացման միտումները, հետազոտողների հետազոտության թեմաները և թեմաներից բխող խնդիրները, ինչպես նաև պահանջները, ստեղծելու համագործակցության մեկ միասնական ցանց, աշխատելու համատեղ ծրագրերի, նորարար գաղափաների և գիտական հոդվածների շուրջ:

Ամառային դպրոցի ընթացքում անցկացվել են մի շարք հանդիպումներ, դասախոսություններ, քննարկումներ ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ՝ ժամանած աշխարհի տարբեր համալսարաններից՝ այդ թվում դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիա Էդուարդա Դուարտեն Պորտուգալիայի Հանրապետության Լիսբոնի համալսարանից, դոկտոր պրոֆեսոր Իթամար Գաթին Իսրայելի Հանրապետության Երուսաղեմի համալսարանից, դոկտոր Ռիե Թոմսանը Դանիայի Թագավարության Աարուսի համալսարանից՝ այլոց շարքում, ինչպես նաև մի շարք այլ մասնագետներ՝ ժամանած Հունաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի առաջատար համալսարաններից:

Ամառային դպրոցի ընթացքում Անի Հովսեփյանի կողմից ներկայացվել է վերջինիս ատենախոսությունը՝ «Բարձրագույն կրթության համակարգում կարիերայի ուղղորդման գործընթացի կառավարման մանկավարժական հիմնախնդիրները», գիտական ղեկավար դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Պետրոսյան: Ատենախոսությունը ներկայացվել է ինչպես ընդհանուր քննարկումների ընթացքում, այնպես էլ առանձին զեկույցով: Լինելով առաջին մասնակիցը ԱՊՀ-ից՝ Անի Հովսեփյանը ստացել է եզակի հնավարավորություն ներկայացնելու տարածաշրջանում և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում կարիերայի ուղղորդման և խորհրդատվության  ոլորտի ընդհանուր պատկերը, առկա խնդիրները, ոլորտում առկա մարտահրավերները, բացթողումները, զարգացման հետագա միտումները և հնարավարությունները: Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել են նաև ԵՊԼՀ-ն, ինչպես նաև ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնի և ԵՊԼՀ-ի Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի գործունեությունը:

http://larios.psy.unipd.it/ecadoc/

Ani_Hovsepyan-Poster-page-001 

ԵՊԼՀ-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱԾ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՇԱԲԱԹԻՆ

Написать письмо Печать PDF 

20180706_130556
Էրազմուս+  Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և Իսպանիայի Թագավորության Գրանադայի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով ԵՊԼՀ անձնակազմի  համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում 2018 հուլիսի 2-ից հուլիսի 6-ը ԵՊԼՀ-Ի Անգլերենի ամբիոնի վարիչի ժամանկավոր պաշտոնակատար Գայանե Եղիազարյանը և Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ Լուսինե Մադոյանը մասնակցեցին Գրանադայի համալսարանում կայացած անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներին (Staff Training Week): Վերապատրաստումը նախատեսված էր միջազգային համագործակցության գործընկերների համար, որին մասնակցում էին 24 երկրից 96 ներկայացուցիչ, և նպատակաուղղված էր բուհերի միջազգայնացման ընթացակարգերի ներկայացմանը, լավագույն փորձի փոխանակմանը, ինչպես նաև առաջարկելու շարժունության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված գործիքներ և միջոցներ, աջակցելու ուսանողներին  և դասավանդողներին մշակութային և լեզվական իրազեկությունները զարգացնող նյութով՝ շարժունությանը նախորդող, դրա ընթացքում և դրանից հետո հանդիպող փուլերում:

Վերապարաստումը լայն հարթակ էր ապահովում գիտելիքների ձեռքբերման, փորձի փոխանակման և  ոլորտի մասնագետների միջև կապերի հաստատման համար:  Արդյունքում, նոր ծանոթություններ և համագործակցության պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին Գրանադայի համալսարանի, ՌԴ Նիժնի Նովգորոդի Լոբաչևսկի պետական համալսարանի և  Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մոսթար համալսարանի, Սերբիայի Բանյա Լուկա համալսարանի ներկայացուցիչների հետ:

image_50393345 20180702_153246    20180706_143115

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԵՊԼՀ-ՈՒՄ

Написать письмо Печать PDF

36985504_2136921243194530_3451968191931088896_n 

Ուսումնական տարվա ավարտի անքակտելի բաղադրիչներից մեկն էլ շրջանավարտների ավարտական դիպլոմների հանձնումն է: Ինչպես առաջին անգամ համալսարան ոտք դնելը, այնպես էլ հրաժեշտ տալն ակնթարթի պես հաջորդում են իրար: Ուսանողական տարիների հիշողությունների մեջ կարևոր տեղ է գրավում նաև դիպլոմների հանձնման արարողությունը: Անգամ սոցիալական ցանցերն այս օրերին ողողված են շրջանավարտների` դիպլոմ ստանալու լուսանկարներով ու յուրօրինակ գրառումներով:

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը այս տարի ընտրել էր շրջանավարտներին դիպլոմ հանձնելու իր ձևաչափը և  դիպլոմների հանձնման արարողությունը դարձնել առավել տպավորիչ ու հիշարժան:   

 Հուլիսի 9-ին բուհի 680 շրջանավարտ, որոնցից բակալավրիատն այս տարի ավարտել է 516-ը (125-ը` գերազանցության դիպլոմով), իսկ մագիստրատուրան՝ 164–ը (79-ը` գերազանցության դիպլոմով) ստացան բակալավրի և մագիստրոսի աստիճանը հավաստող ավարտական դիպլոմներ: Հանձնման արարողությունը կայացավ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի բակում:

Արարողության մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկավ ԵՊԼՀ-ի ռեկտոր Կ. Հարությունյանը, որը, շնորհավորելով շրջանավարտներին, մաղթեց նրանց, որպեսզի իրենց ստացած գիտելիքներն արդյունավետ օգտագործեն մասնագիտական կյանք մտնելիս և մշտապես բարձր պահեն ԵՊԼՀ-ի անունը:

«Բոլորիդ շնորհավորում եմ ավարտելու կապակցությամբ, ցանկանում եմ հաջողություններ ոչ միայն հետագա կրթական գործունեության ընթացքում, այլև ընտանիքում, աշխատավայրում և ընկերության մեջ»- հավելեց ռեկտորը:

ԵՊԼՀ-ի շրջանավարտներին ողջունելու էր եկել նաև ԵՊԼՀ-ի շրջանավարտ, հայ հաղորդավար, մեկնաբան և լրագրող Արտյոմ Երկանյանը, որն ասաց, որ շատ ուրախ է շնորհավորել իր հարազատ բուհի շրջանավարտներին և փաստեց, որ իր համար նաև մեծ պատիվ է պատվավոր հյուրի կարգավիճակով ներկա լինել միջոցառմանը, քանի որ ԵՊԼՀ-ն պատվավոր շրջանավարտների պակաս չի ունեցել:

ԵՊԼՀ-ի 4 ֆակուլտետների դեկանները շնորհավորեցին  շրջանավարտներին. Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան Հարություն Ճանճապանյանը մաղթեց ուսանողներին խելամտորեն օգտագործել իրենց ստացած հմտությունները, իսկ Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան Նինա Տատկալոն նշեց, որ ուրախ է իր շրջանավարտների շարքում տեսնել նաև ծնողների, որոնք իրենց փոքրիկների հետ էին եկել դիպլոմներ ստանալու: Նա ասաց, որ լիահույս է, որ մի օր էլ, այդ փոքրիկները կմտնեն մեր բուհ՝ ուսանողի կարգավիճակով:

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի փոխդեկան Իռենա Մադոյանի խոսքով՝ ԵՊԼՀ-ն ավարտում է որակյալ ևս մեկ սերունդ, որն ուղեգիր ստանալով դեպի նոր կյանք, հնարավորություն է ստանալու իր երազանքներն իրականություն դարձող նպատակների վերածել: Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոպյանն էլ, միանալով բոլոր շնորհավորանքներին, հորդորեց ուսանողի ամենամեծ ձեռքբերումը՝ գիտելիքը օգտագործել ճիշտ կերպով: 
ԵՊԼՀ 4 ֆակուլտետների դեկանները հանձնեցին ավարտական դիպլոմները, որին հետևեց համերգային ծրագիր՝ «Yellow Stones» խմբի կատարմամբ:

«Ինչ խոսք, տխուր է հրաժեշտի պահը, որովհետև համալսարանում անցկացրած յուրաքանչյուր օր ունի իր պատմությունը: Այս տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը ստացածս գիտելիքներն են, որոնք ապագայում կկիրառեմ աշխատանքում: Որևէ կրթական հաստատություն ավարտելով` մենք լրացնում ենք մեր կենսագրության հերթական էջը և անցնում նորին: Իսկ ցանկացած նոր էջ բացելուց առաջ ուզում ես պատշաճ կերպով հրաժեշտ տալ հնին, հիշել ամենաթանկն ու ամենակարևորը և արժևորելով ձեռք բերածը` առաջ շարժվել»,-նշում  են ԵՊԼՀ  շրջանավարտները: Ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում դիպլոմները ստանալուց հետո շրջանավարտները հնարավորություն են ստանում լուսանկարվելու հատուկ պատրաստված շրջանակներով ԵՊԼՀ ցուցատախտակների մոտ: 

Страница 1 из 71

БаннерБаннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер