Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » ՏՏ վարչություն » Տեղեկատվական կրթական և Վեբ տեխնոլոգիաների բաժին

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ WEB ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

ՏԿՎՏ բաժնի հիմնական գործառույթները
 

 • Համալսարանի կայքի կառավարում և բարելավում
 • էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կառավարում
 • Էլեկտրոնային թեստային համակարգի կառավարում, թեստերի պատրաս­տում և թեստերի պատրաստման աջակցություն
 • Դասախոսների կողմից էլեկտրոնային ուսուցողական նյութերի ու նրանց բովանդակության պատրաստման օժանդակություն և նախապատրաստում
 • Ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի կառավարում
 • Համալսարանի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի կառա­վա­րում
 • Տեղեկատվական նոր կրթական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում և ներ­դրում
 • Համալսարանում վեբ տեխնոլոգիաների, կայքերի կառավարման և էլեկտրո­նային կառավարման ու գնահատման համակարգերի զարգացման աջակ­ցու­թյուն
 • Համալսարանի բակալավրիական, մագիստրոսական, ասպիրանտական, ինչ­պես նաև դասախոսների որա­կավորման բարձրացման բաժիններում տե­ղեկատվական տեխնոլոգիաներին վերաբերող դասընթացների  կազմակեր­պում ու անցկացում
 • Համալսարանի աշխատակազմի համար ՏՏ դասընթացների կազմա­կեր­պում ու անցկացում

 

ՏԿՎՏ բաժնի անձնակազմը

 • ՏԿՎՏ բաժնի ղեկավար՝ (համակարգչային ավագ ինժեներ) վարչության ղեկավարի տեղակալ՝ Սաթենիկ Առաքելյան (s.arakelyan@brusov.am )
 • Համակարգչային ավագ ինժեներ` Հնազանդ Էլչակյան (n.elchakyan@brusov.am )

 

Կապ ՏԿՎՏ բաժնի հետ

հեռախոս ներքին 127

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ