Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Foreign Languages

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Նամակ գրել Տպել PDF

                    

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական  համլսարանի (այսուհետ՝ ԵՊԼՀ) Օտար լեզուների (այսուհետ՝ ՕԼ) ֆակուլտետը ստեղծվել է 2004 թվականին: Ֆակուլտետում ուսումը իրականացվում է բակալավրիական և մագիստրոսական 3 մասնագիտություններով՝ <<Լեզվաբանություն>> /031100/, <<Օտար լեզու և գրականություն>> /031300/  և <<Հանրային կառավարում>> /032000/, <<Մանկավարժություն >> /031300/:

ԵՊԼՀ-ի ՕԼ ֆակուլտետը հանրապետությունում օտար լեզուների մասնագետների և մանկավարժների պատրաստման առաջատարներից է: Այստեղ սովորում են շուրջ 1 320 ուսանողներ, այդ թվում՝ սփյուռքահայ և օտարերկրացի: Մեր այցետոմսը կրթական բարձր որակն է: Յուրաքանչյուր դիմորդ, նվիրվելով իր ընտրած մասնագիտությանը, ուսումնառության ավարտին դառնում է լեզվաբանության,  մանկավարժության, բանասիրության կամ կրթության կառավարման  ոլորտի բանիմաց մասնագետ՝ երեք օտար լեզուների ազատ տիրապետմամբ:

ՕԼ ֆակուլտետում ուսումը իրականացվում է կրթական երկու աստիճաններով՝ բակալավրիական և մագիստրոսական: Բակալավրի որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է կուտակի 240 կրեդիտ ուսումնառության 4 տարվա ընթացքում, իսկ մագիստրոսի որակավորումն ստանալու համար՝ 120 կրեդիտ ուսումնառության 2 տարիների ընթացքում: Բակալավրիական կրթական ծրագրով պատրաստվում են լեզվաբանության (անգլ., ֆրանս., գերմ., իտալ.) և մանկավարժության բակալավր, իսկ մագիստրոսական կրթական ծրագրով՝ մանկավարժության, լեզվաբանության (անգլ., ֆրանս., գերմ., իտալ.), բանասիրության (անգլ., ֆանս.) և կրթության կառավարման մագիստրոսներ:

<<Օտար լեզու և գրականություն>> /մանկավարժություն/ բակալավրիական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է տիրապետեն.

 • դպրոցական և ուսումնական գործընթացը կարգավարելու հմտությունների,
 • հաղորդակցման կուլտուրային և հաղորդակցման համար անհրաժեշտ որակներին /խոսքը և ձայնը/,
 • իր մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողությունները շարունակաբար զարգացնելու, ինքնակրթվելու հմտությունների,
 • լեզվակրթության ժամանակակից սկզբունքներին համապատասխան ուսուցման գործընթաց կազմակերպելու հմտությունների,
 • սեփական աշխատանքը պլանավորելու և գնահատելու հմտությունների,
 • համակարգչային և տեղեկատվական տեխնիկայից օգտվելու հմտությունների,
 • մանկավարժական խնդիրներ լուծելիս մեթոդի ընտրության վերլուծության հմտությանը,
 • ժամանակակից ուսուցման մեթոդներն ու սկզբունքները պրակտիկայում կիրառելու հմտությունների:

<<Լեզվաբանություն>> բակալավրիական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է ունենան՝

 • տարբեր ոլորտներում լեզվի /լեզուների/ կիրառմանն առնչվող (միջանձնային և միջմշակութային հաղորդակցություն, տեքստային և փաստաթղթագրություն, խմբագրական աշխատանք և այլն)  մասնագիտական գործունեության իրականացման, նոր գիտելիքների ձեռքբերման, ինքնակատարելագործման,  կարծիք ձևավորելու և դրա շուրջը բանավիճելու հմտություններ,
 • ինքնուրույն և խմբային աշխատանքը պլանավորելու և գնահատելու, համակարգչային և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտություններ,
 • բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակում հարակից մասնագիտություններով ուսումը շարունակելու բավարար գիտելիք և հմտություններ։

<<Օտար լեզու և գրականություն>> /մանկավարժություն/ մագիստրոսական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է կարողանան՝

 • ·       կատարել գիտամանկավարժական հետազո­տություններ, մշակել, ընտրել և կիրառել ման­կա­վարժական ներգործության համապատաս­խան մեթոդներն ու միջոց­ները,
 • ·       ընտրել, հարմարեցնել և կիրառել ուսուցմանն անհրաժեշտ մեթոդներն ու մոտե­ցումները.
 • ·       լեզուների դասավանդման ոլորտում կիրառել ուսումնառության և գնահատ­ման նոր գոր­ծիք­ներ (Եվրոպական լեզվական թղթա­պա­նակ` ELP, Լեզուների ապագա ուսուցչի եվրո­պական թղթապանակ` EPOSTL),
 • ·       լեզուների ուսուցումը հարմարեցնել սովո­րող­ների՝ ար­դեն ունեցած  լեզվական գիտելիք­ներին (1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ օտար լեզու)՝ առավելագույնս արդյունավետ դարձնելով ուսուցման գործընթացը, կիրառել էլեկտրոնային ուսուցման և գնահատ­ման համակարգերը:

<<Օտար լեզու և գրականություն>> /բանասիրություն/ մագիստրոսական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է ունենա՝

 • ընդհանուր մշակութային իրազեկություններ, ընդունակ լինի տեղետվատությունն ընկալելու և ընդհանրացնելու, գիտական նպատակ ձևավորելու և այն իրագործելու ուղիները որոշելու, համաշխարհային գրականության և մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ օգտագործելու,
 • ընդհանուր մասնագիտական իրազեկություններ, կարողանա համակարգել տեսական գիտելիքները՝ դրանք օգտագործելով մասնագիտական խնդիրներ լուծելու գործընթացում, տիրապետի ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին,
 • մասնագիտական իրազեկություններ, կարողանա գրականությունն ընկալել որպես հասարակական իմացության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է պատմության, փիլիսոփայության, գիտության և արվեստի հետ, ստացած գիտելիքներն օգտագործել հետագա գիտական կամ դասավանդման գործունեության մեջ:

<<Հանրային կառավարում և պլանավորում>> /Կրության կառավարում/ մագիստրոսական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է տիրապետեն հետևալ հմտություններին՝

 • մասնավորեցնել իր գիտական նախասիրությունների բնագավառը, հստակ ձևակերպել հետազոտության թեման, համապատասխան գիտահետազոտական հարցերն ու վարկածները /հիպոթեզը/, համապատասխանեցնել հետազոտության խնդիրը և արդյունքները գոյություն ունեցող տեսություններին,
 • ապացուցել այդ վարկածները հետազոտության մեջ` կիրառելով հետազոտության քանակական և որակական մեթոդներ ու պահպանելով սահմանված ակադեմիական և էթիկական չափանիշները,
 • ընտրել և համապատասխանեցնել հետազոտական մեթոդները որոշակի հետազոտական նպատակներին կամ մշակել նոր մեթոդներ` կախված կոնկրետ գիտահետազոտական խնդիրներից,
 • գտնել, քննադատաբար գնահատել և վերլուծել համապատասխան գիտական և ուսումնամեթոդական գրականությունն ու հավաստի տեղեկատվական աղբյուրները և դրանք կիրառել հետագայում՝ գնահատման նոր ձևեր և զարգացման ծրագրեր ստեղծելու նպատակով,
 • հղումներ կատարել սեփական հետազոտական աշխատանքում և պատրաստել գրականության ցանկ առաջատար ծրագրաշարերի օգնությամբ /ZOTERO, ENDPOINT/,
 • բացահայտել պատճառահետևանքային կապը և վերլուծել բարդ և համալիր տեղեկատվությունը,
 • մեկնաբանել հետազոտության հիմնական արդյունքները, ինչպես նաև ստեղծել դրանք չափելի դարձնելու համապատասխան կառուցակարգեր,
 • կատարված աշխատանքը ներկայացնել որպես թեզ, վարկած, գիտական հոդված կամ զեկուցում՝ ըստ տրված պահանջների և մեջբերման տեսակների, որը համապատասխանում է ժամանակակից տպագրման և հրատարակման չափորոշիչներին։

Վերոնշյալ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը միաժամանակ միտված է ընդհանրական հետևյալ իրազեկությունների զարգացմանը՝

 • անհատական և թիմային աշխատանքի միջոցով փաստերի հիմնավորում և վերլուծում, որևէ խնդրի լուծման տարբերակների ամփոփման և արդյունքների գնահատման հմտություններ,
 • բանակցելու ու բանավիճելու հիմնական կանոններին հետևելու և սեփական կարծիքը լսարանին ներկայացնելու և հիմնավորելու հմտություն,
 • որոշումներ կայացնելու և խնդիրներ լուծելու կարողություններ,
 • համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ազատ օգտվելու գործնական հմտություններ,
 • օտար լեզվով (անգլերեն և/կամ ռուսերեն)՝ B2 մակարդակով մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ հստակ կառուցվածք ունեցող տեքստի կազմման հմտություններ:

<<Լեզվաբանություն>> մագիստրոսական կրթական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները պետք է տիրապետեն հետևալ հմտություններին՝

 • ունակ լինել կատարելու զուգադրվող լեզուների հնչույթային համակարգերի ընդհանրությունների ու տարբերությունների վերլուծություն, բառարանային աշխատանքի ընթացքում որոշել ուսումնասիրվող  լեզուների համարժեքների հարաբերակցության տիպը, համարժեքների բազմիմաստության յուրահատկությունները և կապակցելիության նորմերը, դրանց լեզվական, այլև մշակութային առանձնահատկություններով պայմանավորված արտալեզվական գործոնները,
 • վեր հանել լեզուների բառակազմական կաղապարներն ու կատարել դրանց զուգադրական  վերլուծություն, համեմատել լեզվի քերականական կարգերը՝ բացահայտելով ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
 • ունակ լինել տալու զուգադրվող լեզուների շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր բնութագիրը, բառակապակցությունների և նախադասությունների հաղորդակցային և կառուցվածքային տեսակները, ինչպես նաև ուսումնասիրվող լեզուների թեմա – ռեմային և  շարադասական առանձնահատկությունները,
 • ունենալ որոշակի   ձեռնահասություններ զուգադրվող լեզուների ընդհանուր համակարգային և մասնավոր ենթահամակարգային բազմակողմանի վերլուծություններ կատարելու, ուսումնասիրվող լեզուների բոլոր մակարդակների ընդհանրությունները վերհանելու, դրանց՝ որպես լեզվական ընդհանրույթներ և լեզվական տարբերությունները՝ որպես ազգային մշակութային յուրահատկություններ փաստարկելու: Կիրառել լեզուների զուգաձև և տարաձև տիպաբանական առանձնահատկությունները օտար լեզվով բազմաբնույթ տեքստեր ուսումնասիրելիս:

Ֆակուլտետում գործում են մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության, գերմաներենի, ֆրանսերենի, կրթության կառավարման ու պլանավորման և ֆիզդաստիարակության ամբիոնները: Ֆակուլտետը համագործակցում է բոլոր ամբիոնների հետ, ինչը նպաստում է միջամբիոնական և միջֆակուլտետային կապերի ամրապնդմանը:

Ֆակուլտետում մեծ ուշադրություն է դարձվում ներքին կարգուկանոնին, ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, ուսումնական աշխատանքների ապահովմանը:

 Օրեցօր սերտանում են կապերը դասավանդվող լեզուների երկրների, դրանց դեսպանատների մշակութային-կրթական բաժինների հետ, մեծ շուքով նշվում են այդ երկրների ազգային ու ծիսական տարբեր տոները:

Ինչպես ԵՊԼՀ-ում,  այնպես էլ  ՕԼ  ֆակուլտետում կրթությունն  իրականացվում է դասավանդման ժամանակակից համաեվրոպա­կան նորագույն մեթոդներին և բոլոնյան համակարգին համապատասխան: Ֆակուլտետում որպես առաջին լեզու ուսումնասիրվում են անգլերենը, ֆրանսերենը, գերմաներենն ու իտալերենը, իսկ հունարենը, կորեերենը, պարսկերենը, չինարենը, ռումիներենը, հոլանդերենը, արաբերենը, հնդկերենն ու իսպաներենն իրենց ուրույն տեղն են գրավել ֆակուլտետում ուսումնասիրվող 2-րդ և 3-րդ լեզուների ցանկում:      Մեր ուսանողները իրենց արտադրական պրակտիկան և մանկավարժական պրակտիկան անցկացնում են պետական կառույցներում, հանրապետության առաջատար կազմակերպություններում, լավագույն հանրակրթական դպրոցներում: Պրակտիկայի ավարտից հետո իրենց լավագույնս դրսևորած ուսանողները շատ հաճախ ստանում են աշխատանքի առաջարկներ այդ իսկ կառույցների ու կազմակերպությունների ղեկավարների կեղմից:

Օտար լեզուների ֆակուլտետին կից իր ակտիվ գործունեությունն է ծավալում նաև ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը, որը սերտ համագործակցում է դեկանատի հետ: Այն առանցքային դերակատարություն ունի համալսարանում ուսանողության դերի ամրապնդման գործում : Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը պարբերաբար կազմակերպում է ներբուհական , միջբուհական և միջազգային տարաբնույթ գիտաժողովներ , քննարկումներ , սեմինարներ , ինչպես նաև բազմաբնույթ ժամանցային միջոցառումներ , որոնք նպաստում են ուսանողության ստեղծագործական, ինտելեկտուալ , մշակութային և հոգևոր զարգացմանը:

Ֆակուլտետում դասավանդում են նաև օտարերկյա մասնագետներ: Մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմը քաջ գիտակցում է իր դերը համալսարանում կատարվող բարեփոխական աշխատանքներում, շարունակաբար աշխատում է իր  գիտական և գիտամանկավարժական  մակարդակը բարձրացնելու, կատարելագործելու ուղղությամբ և ուժ ու եռանդ չի խնայում ողջ գիտելիքներն ու կուտակած փորձը ներդնելու ուսանողների հետ ամենօրյա աշխատանքներում, նրանց մասնագիտական հմտությունների ձևավորման, այլև  հայրենիքին պիտանի ու արժանի քաղաքացիներ դաստիարակելու գործում:
       
      Ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծերով 

   Մանկավարժության բակալավր

 • անգլերեն և ֆրանսերեն
 • անգլերեն և գերմաներեն
 • անգլերեն և իսպաներեն
 • անգլերեն և իտալերեն
 • անգլերեն և պարսկերեն
 • անգլերեն և հունարեն
 • անգլերեն և կորեերեն
 • ֆրանսերեն և անգլերեն
 • գերմաներեն և անգլերեն    

 

      
Լեզվաբանության բակալավր

 • անգլերեն և ֆրանսերեն
 • անգլերեն և գերմաներեն
 • անգլերեն և իսպաներեն
 • անգլերեն և իտալերեն
 • անգլերեն և պարսկերեն
 • անգլերեն և հունարեն
 • անգլերեն և կորեերեն
 • անգլերեն և հնդկերեն
 • ֆրանսերեն և անգլերեն
 • գերմաներեն և անգլերեն
 • իտալերեն և անգլերեն

             Մագիստրատուրա
      Լեզվաբանություն 
      Օտար լեզու և գրականություն

                    Մագիստրատուրա
       Կառավարում
       Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                                                
         

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ