Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Ռուսաց և սլավոնական լեզուների » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատ
 1. Բանավոր խոսք - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /բանասիրություն, ռուսաստանագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 2. Գրավոր խոսք - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-կիսամյակ /բանասիորթւյուն, ռուսաստանագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 3. Ընթերցանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /բանասիրություն, երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 4. Քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /թարգմանչական գործ մասնագիտության համար/:
 5. Քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /բանասիրություն մասնագիտության համար/:
 6. Քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /ռուսաստանագիտություն մասնագիտության համար/:
 7. Գործնական ռուսաց լեզու - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ /թարգմանչական գործ մասնագիտության համար/:
 8. Տեքստի ընթերցում և մեկնաբանում -ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 9. Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ -ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /բանասիրություն մասնագիտության համար/:
 10. Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 11. Ռուսերենի բառապաշարի զարգացում - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս / լեզվաբանություն, բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 12. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն -ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս / լեզվաբանություն և բանասիրություն մասնագիտությունների համար /:
 13. Հնչյունաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /երկրագիտություն մասնագիտության համար/:
 14. Հնչյունաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /բանասիրություն մասնագիտության համար/:
 15. Հնչյունաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-կուրս / թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 16. Հին սլավոներեն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս /բանասիրություն մասնագիտության համար/:
 17. Գործնական հնչյունաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 1-ին կուրս / լեզվաբանություն, բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 18. Քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 19. Քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ /բանասիրություն, ռուսաստանագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 20. Հին սլավոնական բառերը ժամանակակից ռուսերենում - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / բանասիրություն, լեզվաբանություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 21. Ռուսաց լեզվի բառապաշարի զուգադրական ուսումնասիրություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս /թարգմանչություն  և  երկրագիտություն  մասնագիտությունների համար/:
 22. Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 23. Բանավոր խոսք  - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ /բանասիրություն, ռուսաստանագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 24. Գրավոր խոսք - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րս կուրս, 3-րդ կիսամյակ /բանասիրություն մասնագիտության համար/:
 25. Բուլղարերեն լեզու - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ և 3-րդ և 4-րդ կուրսեր /լեզվաբանություն  մասնագիտության համար/:
 26. Լեհերեն լեզու - ՌՕԼ ֆ-տետ,  2-րդ և 3-րդ կուրսեր / բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 27. Ընթերցանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ /բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 28. Գործնական ռուսաց լեզու - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ /թարգմանչություն մասնագիտութայն համար/:
 29. Տեքստի ընթերցում և մեկնաբանում - ՌՕԼ ֆ-տետ,  2-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 30. Բայերի նախածանցում և նախածանցավոր բայերի կիրառումը խոսքում - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, կամընտրական կուրս /լեզվաբանություն, բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 31. Ժամանակակից ռուսերենի ձևաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ և 3-րդ կուրսեր /բանասիրություն և լեզվաբանություն մասնագիտությունների համար/:
 32. Ռուսաց լեզվի քերականության պատմական մեկնաբանություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս / լեզվաբանություն  և  երկրագիտություն  մասնագիտությունների համար/:
 33. Ռուսերենի քերականության զուգադրական ուսումնասիրություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս, 5-րդ կիսամյակ /երկրագիտություն, թարգմանչական գործ մասնագիտությունների համար/:
 34. Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 35. Սլավոնական լեզուների համեմատական ուսումնասիրություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ կուրս, կամընտրական կուրս /լեզվաբանություն, բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 36. Տեքստի ընթերցում և վերլուծում - ՌՕԼ ֆ-տետ,  3-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 37. Գործնական դասընթաց թարգմանությունից - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս, 5-րդ կիսամյակ /թարգմանչական գործ մասնագիտության համար/:
 38. Հոմանշությունը ժամանակակից ռուսաց լեզվի տարբեր մակարդակներում  - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս, կամընտրական կուրս /բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 39. Ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսությունը հայերենի համեմատությամբ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 40. Ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր/բանասիրություն և լեզվաբանություն մասնագիտությունների համար/:
 41. Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /ռուսերեն/ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 42. Նախադասության իմաստա-շարահյուսական կառուցվածքը - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 43. Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս /լեզվաբանություն մասնագիտության համար/:
 44. Գործնական թարգմանություն (բանավոր, գրավոր) - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 45. Բուլղարերեն լեզու, գրականություն և մշակույթ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր / բանասիրություն մասնագիտության համար /:
 46. Լեզվամշակութաբանական միավորները տեքստում և  նրանց թարգմանությունը – ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 47. Ռուսերենի ոճաբանություն և խոսքի մշակույթ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս /բանասիրություն և լեզվաբանություն մասնագիտությունների համար/:
 48. Զուգադրական հասկացութաբանություն /ռուս./ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս /թարգմանչություն մասնագիտության համար/:
 49. Դարձվածների լեզվամշակութային վերլուծությունը - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 50. Դերանուները լեզվի, խոսքի և տեքստի մեջ - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / լեզվաբանություն, բանասիրություն և երկրագիտություն մասնագիտությունների համար/:
 51. Լեզվի դասավանդման մշակութային բաղադրիչը - ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս / բանասիրություն  և  լեզվաբանություն  մասնագիտությունների համար/:
 52. Ռուս գրական լեզվի զարգացման հիմնական փուլերը -ՌՕԼ ֆ-տետ, 4-րդ կուրս, կամընտրական կուրս /լեզվաբանություն և բանասիրություն մասնագիտությունների համար/:
 1. Գործնական ռուսաց լեզու  /1կուրս, 1կիս./ , ՕԼՖ, ԼՄՀ
 2. Ռուսաց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ /1կուրս,1կիս./, /թարգմ.գործ/, ԼՄՀ
 3. Ռուսաց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ /1կուրս,1կիս./, /թարգմ.գործ/, ԼՄՀ
 4. Գործնական ռուսաց լեզու  /2կուրս,1կիս./, տուրիզմ/, ԼՄՀ
 5. Գործնական ռուսաց լեզու  /2կուրս,1կիս./, /օտար լ., լեզվաբ./ , ՕԼՖ
 6. Ռուսերենը որպես օտար լեզու /1կուրս, 1կիս./, ՕԼՖ, ԼՄՀ
 7. Ռուսերենը որպես օտար լեզու /2կուրս, 1կիս./, ՕԼՖ, ԼՄՀ
 8. Գործնական ռուսաց լեզու /1կուրս, 2կիս./, ՕԼՖ
 9. Գործնական ռուսաց լեզու /1 կուրս, 2կիս./, ԼՄՀ
 10. Ռուսաց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ/1կուրս,2կիս./, /թարգմ.գործ/, ԼՄՀ
 11. Ռուսաց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ /1կուրս,2կիս./, /թարգմ.գործ/, ԼՄՀ
 12. Ռուսերենը որպես օտար լեզու /1կուրս,2կիս./, ՕԼՖ,ԼՄՀ
Մագիստրատուրա
 

 1. Ռուսերենի աշխարհապատկերը հայերենի զուգադրությամբ
 2. Հայերենի և ռուսերենի զուգազդրական-տիպաբանական ուսումնասիրություն (տեսություն և պրակտիկա)
 3. Լեզվի ուսուցման հանրալեզվաբանական դիտակարքերը
 4. Ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանություն
 5. Մասնագիտական օտար լեզվի (ռուսերեն) զարգացում (C1-C2) 1 կուրս
 6. Մասնագիտական օտար լեզվի (ռուսերեն) զարգացում (C1-C2) 2 կուրս
 7. Մասնագիտական օտար լեզվի (ռուսերեն) զարգացում / 1 կուրս 2կիս./
 8. Ռուսական դարձվացքաբանության ազգային առանձնահատկությունները: /կամընտր./
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ