Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Ֆրանսերենի » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF

Բակալավրիատ

  I կուրս                                                                         guest-1

 1. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 2. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 3. Գործնական ֆրանսերեն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 4. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 5. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 6. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 7. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 8. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 9. Գործնական քերականություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)   
 10. Գործնական հնչյունաբանություն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 11. Գործնական հնչյունաբանություն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 12. Գործնական հնչյունաբանություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 13. Գործնական հնչյունաբանություն (ՄՀՖ թարգմանչություն)
 14. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու

   

        II կուրս 

 1. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 2. Գործնական ֆրանսերեն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 3. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 4. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ Օտար լեզու և գրականություն)
 5. Գրավոր ոոսքի հմտություններ (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 6. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 7. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ Օտար լեզու և գրականություն)
 8. Գործնական քերականություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 9. Բանավոր խոսք (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 10. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՕԼՖ)
 11. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ լեզու (ՄՀՖ)
 12. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՄՀՖ թարգմանություն)
 13. Ֆրանսերենը որպես 3-րդ օտար լեզու (ՕԼՖ լեզվաբանություն)        III կուրս

 1. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 2. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 3. Գործնական ֆրանսերեն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 4. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 5. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 6. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 7. Գործնական թարգմանության հմտություններ (ՕԼՖ)
 8. Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 9. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 10. Գործնական քերականություն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 11. Գործնական քերականություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 12. Տեսական քերականություն (ՕԼՖ)
 13. Տեսական քերականություն (ՄՀՖ)
 14. Բառագիտություն (ՕԼՖ)
 15. Բառագիտություն (ՄՀՖ)
 16. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՕԼՖ)
 17. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՄՀՖ)
 18. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՄՀՖ թարգմանություն)
 19. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (տուրիզմ, լրագրություն)
 20. Ֆրանսերեն (ՌՕԼՖ)
 21. Ֆրանսերենը որպես 3-րդ օտար լեզու (OLՖ լեզվաբանություն)
 22. Ֆրանսերենի տեսական խնդիրներ (ՄՀՖ թարգմանություն)
 23. Ֆրանկոֆոնիա և համաշխարհայնացում (Կամընտրական դասընթաց)
 24. Քաղաքական տեքստերի թարգմանության տեսական հիմունքներ և գործնական կարողություններ (Կամընտրական դասընթաց)
 25. Բառապաշարը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում /ավագ դպրոցում/ (ՕԼՖ)
 26. Լեզվական փոխներթափանցման էությունը և տարատեսակները (ՕԼՖ)
 27. Խոսքիմասային փոխանցումը և համանունության խնդիրը ժամանակակից ֆրանսերենում (ՕԼՖ)
 28. Միջմշակութային կարծրատիպերի ուսումնասիրությունը բանաստեղծական տեքստերի թարգմանությունների միջոցով (ՕԼՖ)
 29. Ֆրանսիական մշակույթի զարգացման հիմնական փուլերը (ՄՀՖ)        IV կուրս

 1. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 2. Գործնական ֆրանսերեն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 3. Գործնական ֆրանսերեն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 4. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 5. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 6. Գրավոր խոսքի հմտություններ (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 7. Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն (ՄՀՖ երկրագիտություն)
 8. Գործնական թարգմանության հմտություններ (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 9. Գործնական թարգմանության հմտություններ (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 10. Ոճաբանություն (ՕԼՖ)
 11. Ոճաբանություն (ՄՀՖ)
 12. II լեզվի տեսական խնդիրներ (ՄՀՖ թարգմանություն)
 13. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՕԼՖ)
 14. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՄՀՖ)
 15. Ֆրանսերենը որպես 2-րդ օտար լեզու (ՄՀՖ թարգմանություն)
 16. Ֆրանսերենը որպես 3-րդ օտար լեզու (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 17. Խոսակցական ֆրանսերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները (ՕԼՖ լեզվաբանություն)
 18. Բժշկական ֆրանսերեն (ՕԼՖ օտար լեզու և գրականություն)
 19. Գեղարվեստական տեքստի ընկալման գեղագիտությունը (ՕԼՖ)
 20. Միջմշակութային հաղորդակցության տեսական հիմունքները լեզվի միջոցով (ՄՀՖ երկրագիտություն)Մագիստրատուրա  

I կուրս /Թարգմանություն /ֆրանսերեն-հայերեն/ և ծրագրերի կառավարում/


 1. Մասնագիտական թարգմանություն /Ֆինանսաբանկային ոլորտ/
 2. Գործառական ոճերի թարգմանություն 
 3. Ոլորտային թարգմանություն /գիտահանրամատչելի/
 4. Ակադեմիական գրագրություն ֆրանսերենով
 5. ԶԼՄ ոլորտի թարգմանություն C1-C2
 6. Մասնագիտական ֆրանսերեն /A2-B1/
 7. Դիվանագիտության ոլորտի /մասնագիտական/ ֆրանսերեն /C1/
 8. Գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություն
 9. Գիտական տեքստերի թարգմանություն
 10. Իրավաբանական ոլորտի տեքստերի թարգմանություն 
 11. Բանավոր թարգմանություն /դիվանագիտական հարաբերությունների ոլորտ/
 12. Բանաստեղծական տեքստի նշանագիտական վերլուծություն /թարգմանաբանական հայեցակետ/
 13. Հաջորդական թարգմանություն
 14. Ֆրանսերենի բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ