Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Մանկավարժ. և լեզ. դասավանդման մեթոդ. » Առարկայական նկարագրեր

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատում դասավանդվող առարկաներ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Մանկավարժություն
 • Մասնագիտության ներածություն
 • Հումանիստական մանկավարժություն
 • Ժամանակակից մանկավարժական և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
 • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
 • Համագործակցային ուսուցում
 • Սոցիալական մանկավարժության հիմունքներ
 • Քննադատական մտածողություն և կառուցողական մտածողություն  դասավանդման ժամանակ (կամ.)
 
Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
 • Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա (ֆր., անգլ., գերմ.) /մանկավարժության բաժին/


Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետ
 
Մանկավարժություն

 • Խաղային տեխնոլոգիաները ուսուցման գործընթացում հիմնական դպրոցում (կամ)

 • Էկոլոգիական մանկավարժություն


Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

 • Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա /մանկավարժության բաժին/

 • Գրական ընթերցանության դասավանդման մեթոդները հիմնական դպրոցում

 
Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ


Լեզուների
դասավանդման մեթոդիկա

 • Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

 
Հոգեբանություն

 • Մանկավարժական հոգեբանություն

 • Տարիքային ֆիզիոլոգիա

 • Ֆրուստրացիա և պաշտպանական մեխանիզմներ / կամընտր/

 • Էթնոհոգեբանություն

 • Ընտանիքի հոգեբանություն

 • Խաղային գործունեության հոգեբանություն

 • Հոգեբանական ծառայություն

 • Հոգեբանամանկավարժական շտկում/կամ/

 • Հոգեբանական հետազոտության մեթոդներ

 • Էկոլոգիա և հիգիենա

 • Սոցիալական հոգեբանություն

 

 
Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ
 
Օտար լեզվի ուսուցիչ

Դպրոցի Հոգեբան 

Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցիչ

Ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցիչ
 • Специфика преподавания РКИ в свете евродидактики
 • Современные технологии в обучении иностранным языкам
 • Ռուսաց լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները բուհում
 • Методика преподавания русского языка и литературы в старшей школе 
 • Формирование и развитие  межкультурной коммуникации


ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա

Շնորհանդեսներ (MS PowerPoint)
3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ