Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Մանկավարժ. և լեզ. դասավանդման մեթոդ. » Առարկայական նկարագրեր

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատում դասավանդվող առարկաներ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Մանկավարժություն
  • Մասնագիտության ներածություն
  • Հումանիստական մանկավարժություն
  • Ժամանակակից մանկավարժական և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
  • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
  • Համագործակցային ուսուցում
  • Սոցիալական մանկավարժության հիմունքներ
  • Քննադատական մտածողություն և կառուցողական մտածողություն  դասավանդման ժամանակ (կամ.)
 
Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
  • Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա (ֆր., անգլ., գերմ.) /մանկավարժության բաժին/


Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետ
 
Մանկավարժություն

  • Խաղային տեխնոլոգիաները ուսուցման գործընթացում հիմնական դպրոցում (կամ)

  • Էկոլոգիական մանկավարժություն


Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

  • Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա /մանկավարժության բաժին/

  • Գրական ընթերցանության դասավանդման մեթոդները հիմնական դպրոցում

 
Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ


Լեզուների
դասավանդման մեթոդիկա

  • Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

 
Հոգեբանություն

  • Մանկավարժական հոգեբանություն

  • Տարիքային ֆիզիոլոգիա

  • Ֆրուստրացիա և պաշտպանական մեխանիզմներ / կամընտր/

  • Էթնոհոգեբանություն

  • Ընտանիքի հոգեբանություն

  • Խաղային գործունեության հոգեբանություն

  • Հոգեբանական ծառայություն

  • Հոգեբանամանկավարժական շտկում/կամ/

  • Հոգեբանական հետազոտության մեթոդներ

  • Էկոլոգիա և հիգիենա

  • Սոցիալական հոգեբանություն

 

 
Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ
 
Օտար լեզվի ուսուցիչ

Դպրոցի Հոգեբան 

Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցիչ

Ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցիչ
  • Специфика преподавания РКИ в свете евродидактики
  • Современные технологии в обучении иностранным языкам
  • Ռուսաց լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները բուհում
  • Методика преподавания русского языка и литературы в старшей школе 
  • Формирование и развитие  межкультурной коммуникации


ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա

Շնորհանդեսներ (MS PowerPoint)
3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ