Գործունեություն

Տպել

Գերմաներենի ամբիոնն իրագործում է բուհական և հետբուհական կրթություն  հետևյալ մասնագիտություններով.

Բակալավրիատ /լեզվաբանություն, մանկավարժություն/ -240 կրեդիտ,

տևողությունը ՝ 8 կիսամյակ, ավարտվում է պետական քննություններով

Օտար լեզու և գրականություն / գերմաներեն (հեռակա ուսուցումը 10 կիսամյակ)

Լեզվաբանություն / գերմաներեն

Միջմշակութային հաղորդակցություն / գերմաներեն

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

 

Մագիստրատուրա /Լեզվաբանություն/ - 120 կրեդիտ,

տևողությունը ՝ 4 կիսամյակ, ավարտվում է մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

 

Ասպիրանտուրա /առկա – 6 կիսամյակ կամ հեռակա- 8 կիսամյակ/

ավարտվում է թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությամբ

Գերմանագիտություն

Կրթական ծրագրերին զուգահեռ ամբիոնն իրականացնում է.

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել և թարգմանվել են  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, բառարաններ, բուհական և դպրոցական դասագրքեր, գեղարվեստական գործեր:Bachelor-, Master- und Aufbaustudiengänge

Bachelorstudium (Sprachwissenschaft, Pädagogik)  – (240  ECTS)   

Dauer der Sudiengänge: 8 Semester, Fernstudium: 10 Semester; Abschluss: Staatsexamen

Fremdsprache (Deutsch) und Literaturwissenschaft (Pädagogik)

Fremdsprache (Deutsch) und Sprachwissenschaft

Fremdsprache (Deutsch) und interkulturelle Kommunikation

Fremdsprache (Deutsch), Dolmetschen und Übersetzungswissenschaft

Masterstudium (Sprachwissenschaft ) – (120  ECTS)

Dauer des Sudienganges: 4 Semester; Abschluss: Diplom

Dolmetschen und Übersetzungswissenschaft (Armenisch-Deutsch)

Promotionsstudium

Dauer: 6-8 Semester; Abschluss: Promotion

Germanistik

Neben dem Deutschunterricht werden am Lehrstuhl folgende Tätigkeiten ausgeführt: 

Von den Mitarbeitern des Lehrstuhls sind viele  Lehrerhandreichungen und Lehrerhandbücher, zahlreiche Lehrbücher  und Wörterbücher  verfasst sowie literarische Werke übersetzt worden.