Առարկայական նկարագրեր

Տպել
«Միջազգային տուրիզմ» մասնագիտությամբ ուսումնառությունը ներառում է հետևյալ առարկայական ոլորտները.

Բակալավրիատ
Միջազգային զբոսաշրջության հիմունքներ
Ծրագրային զբոսաշրջություն
ՀՀ աշխարհագրություն
Տուրիզմի տնտեսագիտություն
ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսները
Տուրօպերատորական գործ
Մասնագիտական էթիկա
Տուրիզմի պետական կառավարում
Հայրենագիտություն
Հյուրընկալության հիմունքներ
Միջազգային զբոսաշրջային կենտրոնների աշխարհագրությունenglish
Հայ հոգևոր մշակույթ

Անիմացիոն զբոսաշրջության հիմունքներ
Միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպում
Էքսկուրսավարության կազմակերպում և կառավարում
Թանգարանային անիմացիա
Համաշխարհային արվեստ
Հայ արվեստ
Անիմացիոն զբոսաշրջության կառավարում
Հյուրանոցային գործ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տուրիզմում
Քաղաքային զբոսաշրջության կազմակերպում
Մասնագիտական անգլերեն
Օտար լեզուներ

Մագիստրատուրա
Արդի միջազգային զբոսաշրջության քաղաքականություն
Զբոսաշրջության մշակութային քաղաքականություն
Միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման տեխնոլոգիաներ
Աշխարհի ժողովուրդների կրոնները
Միջազգային զբոսաշրջության մենեջմենթ և մարքեթինգ
Աշխարհի տնտեսական և քաղաքական աշխարհագրություն
Համաշխարհային քաղաքակրթություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Հյուրընկալության և սննդի ինդուստրիայի կառավարում
Տուրարդյունքի առաջխաղացման և գովազդի տեխնոլոգիաներ
Զբոսաշրջության էկոլոգիական կառավարում
Տուրֆիրմայի կազմակերպում և կառավարում
Կրոնական զբոսաշրջության կառավարում
Մշակութային զբոսաշրջության կառավարում
ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի վերլուծություն
Կայուն զբոսաշրջության կառավարում
Գինու մշակույթ
Աշխարհի ժողովուրդների խոհանոց
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները տուրիզմում
Ինտերնետ մարքեթինգ
Մասնագիտական անգլերեն
Օտար լեզուներ

icon-edsԱրդյունքում՝ ուսանողը ձեռք է բերում հետևյալ մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները.
Գիտելիքներ
Մասնագիտական գործունեության օբյեկտների (զբոսաշրջիկներ և նրանց պահանջները, զբոսաշրջային արդյունք, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ և այլն) վերաբերյալ,
• Մասնագիտական գործունեության տեսակների վերաբերյալ,
• Ոլորտը կարգավորող էթիկական և իրավական նորմերի վերաբերյալ:
Կարողություններ
• Տուրփաթեթների, տուրծրագրերի նախագծում և մշակում,
• Համալիր զբոսաշրջային սպասարկման ստանդարտների կիրառում և ապահովում,
• Զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրություն և մոնիթորինգի իրականացում:
Հմտություններ
• Մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքի իրացում,
• Մասնագիտական գործունեության առանձնահատկություններ: