Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոն » Առարկայական նկարագրեր

Առաջարկվող դասընթացներ

Նամակ գրել Տպել PDF

                ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 
   
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

1. Ներազդման հոգեբանություն
2. Հռետորական արվեստ 
3. Կոնֆլիկտի լեզու 
4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, Web ծրագրավորում /HTML, CSS/
5. Միջմշակութային հաղորդակցություն և բանակցային լեզու 
6. Քաղաքական գործընթացների վերլուծություն 
7. Օտար լեզու /անգլերեն/ գերմաներեն/ ֆրանսերեն/ 
      
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

1. Հաղորդակցման տեսության հիմունքներ և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների տեսություն 
2. Տրամաբանություն և փաստարկման տեսություն 
3. Մասնագիտության ներածություն (PR հիմուքներ)
4. Սոցիալական մեդիաները որպես տեղեկատվական աղբյուր 
5. Մեդիագրագիտություն և զանգվածային հաղորդակցություն 
6. Աշխարհաքաղաքականություն 
7. Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգային հաղորդակցության մեջ 
8. Իմիջագիտություն 
9. Վերլուծության մեթոդաբանության հիմունքներ 
10. Աղբյուրագիտություն 
11. Կորպորատիվ PR և մեդիահարաբերություններ 
12. Գովազդային հաղորդակցություն 
13. Քարոզչության հիմունքներ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

1. PR միջոցառումների կազմակերպման տեխնոլոգիաներ / Մրցակցային հետախուզություն
2. Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ/ Քարոզչության տեխնոլոգիաներ
3. Բրենդային հաղորդակցություններ / Քարոզչության տեխնոլոգիաներ. պրակտիկում 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

1. Հետազոտական պրակտիկում 
2. Գիտաարտադրական պրակտիկա 
3. Մագիստրոսական թեզ 
 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ