Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Լեզվաբանություն » Lեզվաբանության հիմնախնդիրներ
Կատեգորիա Lեզվաբանության հիմնախնդիրներ

Lեզվաբանության հիմնախնդիրներ


Գրքի կազմը Լեզվաբանության արդի խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, 2000թ./  /միջբուհական գիտաժողով/   Զեկուցումների թեզիսներ 20-23 մարտի 2000թ Լեզվաբանության արդի խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, 2000թ./ /միջբուհական գիտաժողով/ Զեկուցումների թեզիսներ 20-23 մարտի 2000թ
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5924

Գրքի կազմը Ժամանակակից լեզվաբանության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն/ /ակադ. Լ.Վ.Շչերբայի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբերի 2000թ./ Ժամանակակից լեզվաբանության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն/ /ակադ. Լ.Վ.Շչերբայի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբերի 2000թ./
Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 5213

Գրքի կազմը Տեղաշարժում հասկացույթի արտահայտման բասային միջոցները ժամանակակից անգլերենում Մենախոսություն Տեղաշարժում հասկացույթի արտահայտման բասային միջոցները ժամանակակից անգլերենում Մենախոսություն

by Ch. Grigoryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5643

Գրքի կազմը Բանբեր 1(19) Բանբեր 1(19)

Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն


Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4979

Գրքի կազմը Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականություն /հայերեն 2000թ./ Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականություն /հայերեն 2000թ./

by S. Zolyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5269

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, 2003թ./ Պրակ 2 Հոդվածների ժողովածու /գրականագիտություն/ Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, 2003թ./ Պրակ 2 Հոդվածների ժողովածու /գրականագիտություն/
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5378

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, 2004թ./  Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/  Պրակ 3 Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, 2004թ./ Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/ Պրակ 3
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5279

Գրքի կազմը Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ. Ուսումնառություն, դասավանդում, գնահատում/ /ԵՐԵՎԱՆ, 2005թ./ Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ. Ուսումնառություն, դասավանդում, գնահատում/ /ԵՐԵՎԱՆ, 2005թ./
Օգտվողի վարկանիշը: / 7

Այց: 7588

Գրքի կազմը Հայաստանի Հանրապետության լեզվակրթական քաղաքականության ուրվագիծ /հայերեն, 2008թ./ Ազգային զեկույց Լեզվաբանական կրթության հիմնահարցեր Պրակ 1 Հայաստանի Հանրապետության լեզվակրթական քաղաքականության ուրվագիծ /հայերեն, 2008թ./ Ազգային զեկույց Լեզվաբանական կրթության հիմնահարցեր Պրակ 1
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 6824

Գրքի կազմը Բազմալեզու կրթությունը ժամանակակից աշխարհում /հայերեն, 2008թ./ Եվրոպայի խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լեզվական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներ /փաստաթղթերի ընտրանի/  Լեզվաբանական կրթության հիմնահարցեր Պրակ 2 Բազմալեզու կրթությունը ժամանակակից աշխարհում /հայերեն, 2008թ./ Եվրոպայի խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լեզվական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներ /փաստաթղթերի ընտրանի/ Լեզվաբանական կրթության հիմնահարցեր Պրակ 2
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 6285

Գրքի կազմը Լեզուն հումանիտար գիտելիքի հարացույցներում: XXI դար /ռուսերեն, 2009թ./  Գիտական հոդվածների ժողովածու Լեզուն հումանիտար գիտելիքի հարացույցներում: XXI դար /ռուսերեն, 2009թ./ Գիտական հոդվածների ժողովածու
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5334

Գրքի կազմը  Լեզվի քաղաքական գործառույթի դրսևորումը խոսույթում /հայերեն, 2009թ./ Լեզվի քաղաքական գործառույթի դրսևորումը խոսույթում /հայերեն, 2009թ./

by E. Galstyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 10

Այց: 5612

Գրքի կազմը  Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն /հայերեն, 2009թ./  Ուսումնական ձեռնարկ Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն /հայերեն, 2009թ./ Ուսումնական ձեռնարկ

by K. Abrahamyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 9

Այց: 5665

Գրքի կազմը Բանբեր Պրակ 3 Բանբեր Պրակ 3

Լեզվաբանության կրթության հիմնահարցեր, Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկա


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5037

Գրքի կազմը  Լեզվաբանության ներածություն /2009թ./ Ուսումնական ձեռնարկ Լեզվաբանության ներածություն /2009թ./ Ուսումնական ձեռնարկ

by K. Abrahamyan, K. Hakobyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 9

Այց: 5221

Գրքի կազմը Հոգելեզվաբանություն, Դասագիրք մագիստրատուրայի ուսանողների համար Հոգելեզվաբանություն, Դասագիրք մագիստրատուրայի ուսանողների համար

by G. Hovhannisyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 31

Այց: 6915

Գրքի կազմը Բանբեր 1(20) Բանբեր 1(20)

Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4350

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ