Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Գիտական խորհուրդ

Գիտխորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

Գիտական խորհրդի կանոնակարգը

   
Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

47. Գիտական խորհուրդը գործում է ռեկտորի նախագահությամբ:

Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում՝ առնվազն 8 անգամ:


48. Գիտական խորհուրդը՝

 1. հաստատում է իր կանոնակարգը.
 2. ռեկտորի ներկայացմամբ՝ հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություն կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու վերաբերյալ.
 3. հատկացված ընդհանուր չափաքանակների շրջանակներում քննարկում և ընդունում է որոշումներ ԵՊԼՀ-ի ըստ կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ընդունելության վերաբերյալ.
 4. հաստատում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (այդ թվում` օրինակելի), ԵՊԼՀ-ի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական այլ ակտեր.
 5. քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերն ըստ մասնագիտությունների և սահմանում է վճարաչափերը.
 6. քննարկում է բուհի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում գիտական հաղորդումներ ԵՊԼՀ-ում կատարվող կարևորագույն գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին.
 7. ընդունում է պատվավոր կոչումներ շնորհելու, մրցանակներ, անվանական և այլ կրթաթոշակներ տալու, ԵՊԼՀ-ի շքանշանով և մեդալով պարգևատրելու, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու, լսարաններ, ստորաբաժանումներ, անկյուններ անվանակոչելու մասին որոշումներ.
 8. հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և դասախոսների, պրոֆեսորների, դոցենտների և այլ ընտրովի պաշտոնների ընտրության կարգերը և իրականացնում է ընտրության արդյունքների հաստատումը.
 9. շնորհում է գիտական կոչումներ, հաստատում ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորադասախոսական համակազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքները.
 10. ԵՊԼՀ-ի գործունեության բնագավառներին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` լիազոր մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ ԵՊԼՀ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունների, այդ թվում` նոր մասնագիտություններով կրթական ծրագրեր ներդնելու և իրականացնելու վերաբերյալ.
 11.  ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում ԵՊԼՀ-ի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ.
 12. քննարկում և հրատարակության է երաշխավորում մենագրություններ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և այլ նյութեր.
 13. ըստ անհրաժեշտության ստեղծում է գիտական խորհրդին կից գործող մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովներ, սահմանում դրանց կառուցվածքը, կազմերի ձևավորման կարգը  և աշխատակարգը.
 14. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից և սույն Կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ.
 15. քննարկում և հաստատում է ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձավճարի չափը:


49. Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 60-ը, որի առնվազն 50 տոկոսն ընտրովի անդամներն են:


50. Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (որը գիտական խորհրդի նախագահն է), պրոռեկտորները, ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավարը, գիտական քարտուղարը (գիտական խորհրդի քարտուղար), ուսումնական գործընթացի համակարգման և կազմակերպման բաժնի վարիչը, ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, գրադարանի տնօրենը, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ: Գիտական խորհրդի ընտրովի անդամների թեկնածություններն առաջադրվում են ԵՊԼՀ գիտաուսումնական ստորաբաժանումների կողմից: ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի 25 տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրում են համապատասխան ֆակուլտետների  ուսանողական խորհուրդները, իսկ  ընտրությունն իրականացնում է ԵՊԼՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը:


51. Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր նրա անդամների 2/3-ի մասնակցության դեպքում։ Որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ, եթե որոշում չի ընդունվում փակ, գաղտնի քվեարկության մասին։ Գիտական խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման միջոցով:


52. Գիտական խորհրդի արտահերթ նիստերը կարող են հրավիրվել գիտական խորհրդի նախագահի առաջարկով, ինչպես նաև գիտական խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով։ Գիտական խորհրդի նախագահն արտահերթ նիստ հրավիրելու վերաբերյալ պահանջն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում պարտավոր է ապահովել նիստի գումարումը:

  

Գիտական խորհրդի նիստերի որոշումներ

2017-2018 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2016-2017 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2015-2016 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2014-2015 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ 

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ 


2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 9 - 10 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 - 6 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ


2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 6 նիստերի որոշումներ

2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 12 - 13 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 10 - 11 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 - 5 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 3 նիստերի որոշումներ

2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 8 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 6 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2006-2007 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 8 նիստերի որոշումներ
 
 
ԵՊԼՀ գիտխորհրդի կազմը


Ի պաշտոնե ընդգրկված անդամներ

Ազգանուն, անուն

Պաշտոն 

1. Հարությունյան Կարինե

Ռեկտոր /գիտական խորհրդի նախագահ/

2. Փիլավջյան Հասմիկ

Գիտական քարտուղար

3. Թամրազյան Գրիշա

Աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր

4. Ակոպյան Ցոլակ

Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր, ՍԳՍՖ-ի դեկանի ժ/պ

5. Բաբայան Աշխեն

Ուսումնական բաժնի պետ

6. Ճանճապանյան Հարություն

ԹՄՀՖ-ի դեկան

7. Տատկալո Նինա

ՌՕԼՖ-ի դեկանի ժ/պ

8. Ղազարյան Դոնարա

ԿՄՄ-ի դեկանի ժ/պ

9.  Աբրահամյան Կարինե  

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

10. Գևորգյան Գայանե

Հայագիտության ամբիոնի վարիչ

11. Եղիազարյան Գայանե

Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

12. Թորոսյան Տիգրան

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավ., ժողովրդավ. և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

13. Խաչատրյան Նատալյա

Համաշխ. գրակ. և մշակ. ամբիոնի վարիչ

14. Խաչատրյան Սամվել

Ֆիզկուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի վարիչ

15. Խաչատրյան Ռոբերտ

Կրթ. կառավ. և պլանավորմ. ամբիոնի վարիչ

16. Հովհաննիսյան Ֆրունզե

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

17. Ղազարյան Էլիզա

Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

18. Մադոյան Հակոբ

Փիլիսոփայության և պատմ. ամբիոնի վարիչ

19. Միլիտոսյան Լուիզա

Մանկ. և լեզ. դաս. մեթոդ. ամբիոնի վարիչ

20. Սողիկյան Քրիստինե

Անգլերենի հաղորդ. և թարգմ. ամբիոնի վարիչ

21. Թևոսյան Խաչատուր

Արհմիության նախագահ

22. Չուլյան Աննա

Գրադարանի վարիչ

Ստորաբաժանումների կողմից ընտրված անդամներ

Ազգանուն, անուն

Ընտրող ստորաբաժանում 

23. Ղազարյան Հասմիկ

Ֆինանսական վարչություն

24. Ամիրխանյան Միքայել

ՌՕԼ ֆակուլտետ

25. Գուլանյան Կարինե

ՌՕԼ ֆակուլտետ

26. Գևորգյան Ռուբեն

ՌՕԼ ֆակուլտետ

27. Խառատյան Մարինե

ՌՕԼ ֆակուլտետ

28. Վարդանյան Անահիտ

ՌՕԼ ֆակուլտետ

29. Բաբայան Սերյոժա

ԹՄՀ ֆակուլտետ

30. Բարլեզիզյան Արամ

ԹՄՀ ֆակուլտետ

31. Գասպարյան Գայանե

ԹՄՀ ֆակուլտետ

32. Համբարձումյան Դիանա

ԹՄՀ ֆակուլտետ

33. Հովսեփյան Անահիտ

ԹՄՀ ֆակուլտետ

34. Ղազարյան Մելանյա

ԹՄՀ ֆակուլտետ

35. Հովհաննիսյան Սամվել

ԿՄՄ ֆակուլտետ

36. Պետրոսյան Հայկ

ԿՄՄ ֆակուլտետ

37. Հայրապետյան Մարինե

ՄԳՍ ֆակուլտետ

38. Հովհաննիսյան Տատյանա

ՄԳՍ ֆակուլտետ

39. Մելքոնյան Նվարդ

ՄԳՍ ֆակուլտետ

Ուսանողական խորհրդի կողմից ընտրված անդամներ

Ազգանուն, անուն

Ֆակուլտետ, ամբիոն

40. Սաքոյան Իռեն

ՌՕԼՖ, բակալավրիատ 2-րդ կուրս

41. Գրիգորյան Մերի

ԿՄՄՖ, բակալավրիատ 3-րդ կուրս 

42. Մանուկյան Ռուզան

ԿՄՄՖ, բակալավրիատ 3-րդ կուրս

43. Թադևոսյան Տաթև

ԿՄՄՖ, բակալավրիատ 3-րդ կուրս

44. Ավագյան Սիլվա

ԹՄՀՖ, բակալավրիատ 3-րդ կուրս     

45. Հովսեփյան Անի

ԹՄՀՖ, բակալավրիատ 4-րդ կուրս

46. Ասլանյան Աստղիկ

ԿՄՄՖ, բակալավրիատ 4-րդ կուրս              

47. Ասլանյան Դիաննա

ՍԳՍՖ, բակալավրիատ 4-րդ կուրս     

48. Հակոբյան Ռոզա

ՍԳՍՖ, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

49. Աչոյան Աննա

ՍԳՍՖ, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

50. Պողոսյան Սաթենիկ

ԿՄՄՖ, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

51. Հալուլյան Անահիտ

ՍԳՍՖ, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս

52. Ավետիսյան Լիլիթ

ԵՊԼՀ մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ           

 

 

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ