Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Announcements

Ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցման մասին

Write e-mail Print PDF
Հարգելի՛ ուսանողներ,
տեղեկացնում ենք, որ ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցման՝ զեղչերի փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ: Նշված ժամկետից ուշ ներկայացրած փաստաթղթերը չեն ընդունվելու:
Հարգանքով` Ռեկտորատ
BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner